Standardy

W ramach przeprowadzonego projektu „Gdański model wolontariatu seniorów – krok I” opracowano dwie kompleksowe publikacje zawierające standardy dotyczące wdrażania i animowania wolontariatu seniorów oraz prowadzenia programu inicjatyw senioralnych.

Projekt ten realizowany był w terminie od 01.05.2013 – 31.12.2013r. Zakładał stworzenie kompleksowego modelu animowania Gdańskich seniorów, który aktualnie wdrażany jest przez nasze stowarzyszenie. Wypracowanie modelu złożone było z trzech etapów: diagnoza, wypracowanie standardów oraz pilotaż.

Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie diagnozy potencjału wolontariackiego seniorów oraz weryfikację istniejącej aktywności społecznej z uwzględnieniem w sposób szczegółowy obszarów zaangażowania seniorów. Diagnoza składa się z reprezentatywnego badania ilościowego na próbie 700 mieszkańców Gdańska, jakościowego badania wśród przedstawicieli gdańskich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz wśród liderów senioralnych oraz z analizy prowadzonych programów wolontariatu seniorów w Polsce ( 9 wizyt studyjnych w różnych miejscach w Polsce). W zakładce „Badania” znajdują się opracowane raporty.

Kolejnym etapem było wypracowanie 3 standardów współpracy z seniorami: (komunikacja, edukacja i współpraca) w obszarach takich jak wolontariat oraz inicjatywy senioralne. Standardy wypracowywano na bazie przeprowadzonej diagnozy – to ona była podstawą do wypracowania potrzebnych rozwiązań. W zakładce „Standardy” znajdują się opracowane w postaci dwoch poradników standardy.

Trzeci z etapów projektu polegał na pilotażowym wdrożeniu wypracowanych narzędzi: od promocji, przez rekrutację seniorów, aż po działanie wolontariackie czy inicjatywy senioralne. W tym znajduje się także wypracowanie formuły małych grantów dla seniorów na podejmowane przez nich inicjatywy.

Projekt ten był dla nas wskazówką jak i narzędziem do wypracowania modelowego systemu współpracy z wolontariuszami seniorami. Na koniec wydano publikację „Gdański model aktywności społecznej seniorów”, który jest przewodnikiem angażowania seniorów w innych miastach w Polsce.

PUBLIKACJA


Zapraszamy do zapoznania się ze standardami (zawierają element komunikacyjny, edukacyjny z konspektami szkoleń oraz wskazówki wdrażania i współpracy z seniorami):

STANDARDY WDRAŻANIA WOLONTARIATU SENIORÓW

STANDARDY WDRAŻANIA PROGRAMU INICJATYW SENIORALNYCH 

Projekt „Gdański model wolontariatu seniorów – krok 1” finansowany jest z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Projekt objęty został patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Patroni medialni: Radio Gdańsk, kiwi.org.pl

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy