Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  2. Zasady świadczenia usług oraz korzystania z nich,
  3. Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  4. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Partnerom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także – na ich żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. W rozumieniu regulaminu:
  1. Usługodawcą jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk. Użytkownikiem jest osoba fizyczna , która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,. Partnerem jest każda organizacji pozarządowa, instytucja publiczna lub firma prywatna współpracująca na podstawie porozumienia z Usługodawcą.
  2. Usługą są wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,
  3. Serwisem jest serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem, www.wolontariatgdansk.pl w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi,
  4. Adresem elektronicznym jest oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
  5. Informacją handlową jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
  6. Systemem teleinformatycznym jest zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne,
  7. Świadczeniem usługi drogą elektroniczną jest wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy i partnerów, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne,
  8. Środkami komunikacji elektronicznej są rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,
  9. Materiałami są teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) przekazane serwisowi v4sport przez użytkowników,
  10. Regulaminem jest niniejszy Regulamin.
 4. Serwis kiwi jest serwisem poświęconym edukowaniu , informowaniu , wymiany doświadczeń między sektorowych oraz społeczności skupionej w obszarze metropolitalnym.
 5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 7. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych, oferowanych przez serwis usług, zawarte są w odpowiednich regulaminach, dostępnych w instrukcji funkcjonowania dodawanej przy zawieraniu porozumienia z partnerem. umożliwiających korzystanie z tych usług.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z Usług.

§ 2

Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 9.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych. Przeglądarka powinna akceptować „cookie”.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, ze dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności mogą być one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 5. Za informacje ,aktualności , treści dodawane przez partnerów Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Jednocześnie Partnerzy zobowiązani są do umieszczania treści , co do których posiadają prawo zdjęcia , filmy, artykuły, itd.)

§ 3

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Rejestracja

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Użytkownika w pełnym zakresie jest akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności (załącznik do regulaminu) oraz prawidłowe wypełnienie formularzy rejestracyjnych, umieszczonego w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany adres mailowy informacji przesyłanej przez Usługodawcę we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich.

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia na rzecz partnera jest podpisanie porozumienia z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku możliwe po uprzednim kontakcie pod numerem tel. 58 772 42 19 lub mailowo gdansk@wolontariat.org.pl

 1. Użytkownik uzupełniając formularze rejestracyjne oświadcza, że:
  1. Podane w nich dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. Podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  3. Wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce serwisu kiwi, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach,
  4. Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,
  5. Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników.
 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika.
 2. Użytkownik podając nazwę konta w ramach serwisu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
 3. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Użytkownika w terminie maksymalnie do 72 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia konta użytkownika bez podawania przyczyn takiego działania.
 7. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez serwis kiwi w celach statystycznych i marketingowych. Administratorem powyższych danych osobowych jest -Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, ul. pl. Solidarności 1. właściciel i administrator serwisu www.wolontariatgdansk.pl . Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, przez następców prawnych Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, ul. Pl. Solidarności 1 Gdańsk 80-863. Gromadzone przez serwis dane mogą być udostępniane podmiotom, współpracującym z serwisem www.wolontariatgdansk.pl.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników treści reklamowych oraz ogłoszeń (zaproszeń, informacji o szkoleniach, konferencjach, itp.) w kontach, komentarzach i miejscach do tego celu nie przeznaczonych. Wpisy takie Usługodawca będzie kasował.

Usługi

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi:Dla Użytkownika:
  1. Utworzenie indywidualnego, unikalnego konta Użytkownika i Partnera
  2. Udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
  3. Umożliwienie Użytkownikowi wgrywania swoich zdjęć do Galerii,
  4. Umieszczanie otrzymywania newslettera,
  5. Umożliwienie korzystania z internetowego pośrednictwa wolontariatu.
  6. Umożliwienia dodawania swoich treści , artykułów.

Dla Partnera:

 1. Utworzenie indywidualnego, unikalnego konta Użytkownika i Partnera
 2. Udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
 3. Umożliwienie Użytkownikowi wgrywania swoich zdjęć do Galerii,
 4. Umożliwienia dodawania swoich treści , artykułów, wydarzeń oraz ofert wolontariackiej.

§ 4

Prawa i obowiązki usługodawcy i użytkowników

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. Przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu .
  2. Wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz Informacji handlowych.
  3. Zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych nieodpłatnie usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw i do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu, których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 5. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę lub Administratorów dla potrzeb świadczonej usługi.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się:
  1. Nie rozpowszechniać w sposób bezprawny oprogramowania objętego prawami innych osób,
  2. Nie rozpowszechniać oprogramowania przeznaczonego do bezprawnego niszczenia, zmiany, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  3. Nie rozpowszechniać jakichkolwiek danych umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
  4. Nie rozpowszechniać żadnych treści uznawanych za spamming, za pośrednictwem usług świadczonych w ramach Serwisu,
  5. Nie przesyłać Materiałów naruszających autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne.
  6. Do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.
 8. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).
  1. Oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,
  2. Oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  3. Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
  4. Reklam, haseł reklamowych, także pod postacią zdjęć
 9. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Serwis v4sport jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.
 10. Zamieszczając zdjęcia Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie wizerunku przyjmując do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Usługodawcy. Administratorzy uprawnieni są do usunięcia zdjęć uznanych przez nich za niewłaściwe i nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu bez ostrzeżenia i bez konieczności osobnego powiadamiania Użytkownika.
 11. Uporczywe zamieszczanie nieodpowiednich treści, w tym nieodpowiednich zdjęć, uprawnia Usługodawcę do usunięcia konta Użytkownika.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, zdjęcia i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej korespondencji prowadzonej przez Użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich.

Prawa i obowiązki serwisu WOLONTARIATGDANSK.PL

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników,
  2. Treść komentarzy, zdjęcia, formę materiałów umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,
  3. Niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach serwisu .
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich.

Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na www.kiwi.org.pl

§ 5

 1. Użytkownik nie może być zobowiązany do płatności za Usługę, na której odpłatne świadczenie nie wyraził uprzedniej zgody. W razie nie wyrażenia takiej zgody przez Użytkownika, umowa o świadczenie usług rozwiązuje się z dniem upływu terminu wyznaczonego przez Usługodawcę dla potwierdzenia przez Użytkownika korzystania z takich usług.

§ 6

 1. Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 4. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  1. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. Informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,
  3. Utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  4. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  5. Podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
  6. Nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu.

§ 7

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  1. Oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, login, adres, adres poczty elektronicznej),
  2. Przedmiot reklamacji,
  3. Okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 8

 1. Aktualny regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2011.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.

Projekt i wykonanie: Mehowmy