Porozumienie wolontariackie

Dla organizacji pozarządowych

Zawarte w dniu
w
pomiędzy
z siedzibą w
reprezentowaną przez (zwanym w dalszej części Korzystającym)
a Panią/Panem (zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszką/em)
rodzaj i numer dokumentu
adres zamieszkania
Zgodnie z porozumieniem:
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie
2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:
3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na okres od
do
4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.
5. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
6. Zwrot wydatków o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza stosownego wraz z dowodami poniesionych wydatków w następującym zakresie:
7. Dodatkowe postanowienia:
8. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.
9. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
10. Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie porozumienia.
11. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną korzystających.
12. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
14. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie
15. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Podpis wolonatariusza/szki Podpis przyjmującego

Zgoda opiekuna

Ja
legitymujący/ca się dowodem osobistym nr
zamieszkały/ła
Oświadczam, że jestem prawnym opiekunem
i wyrażam zgodę na jego/jej udział w zadaniach o których jest mowa w porozumieniu.
Podpis opiekuna

Zaświadczenie wolontariackie

Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza

Nazwa Korzystającego
dnia
Zaświadcza się, że Pani/Pan
urodzona/y
w
zamieszkała/y
legitymujący się (rodzaj i numer dokumenu)
będąc wolontariuszem, w okresie od
do
działał ochotniczo i bez wynagrodzenia na rzecz
W zakres działań wchodziły następujące czynności:
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczeń
Projekt i wykonanie: Mehowmy