Oferta dla szkół

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza do współpracy placówki oświatowe, które prowadzą, bądź chcą założyć szkolny wolontariat. Naszym celem jest upowszechnianie idei pracy nieodpłatnej na rzecz organizacji i instytucji oraz kompleksowe wspomaganie osób zainteresowanych taką aktywnością.

CO ZYSKUJE SZKOŁA?

Tworzy i wzmacnia swój pozytywny wizerunek, poszerza ofertę zajęć w szkole, rozbudowuje potencjał szkoły. Integruje uczniów, jak również pomaga w poznaniu nauczycieli i zmianie myślenia o samej szkole. Daje skuteczne narzędzie, które jest łatwym sposobem na realizację misji edukacyjnej i wychowawczej. Ułatwia współpracę szkoły z podmiotami zewnętrznymi, oraz wzmacnia ją.

CO ZYSKUJĄ UCZNIOWIE I UCZENNICE?

Zdobywają nowe umiejętności, wykorzystują własny potencjał twórczy, rozwijają swoją kreatywność. Uczą się odpowiedzialności, samodzielności, oraz zaradności podczas działań wolontariackich. Stają się otwarci i wrażliwi na potrzeby innych, a ich samoocena wzrasta.

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

Na prelekcjach i warsztatach dotyczących idei wolontariatu, w mniej lub bardziej aktywnej formie prezentowana jest definicja wolontariatu, rodzaje działań, korzyści z bycia wolontariuszem, propozycje ofert i dobre praktyki wolontariackie. Spotkania dostosowane są odpowiednio do grupy wiekowej słuchaczy oraz modyfikowane wedle potrzeb.

Szkoły, które chcą założyć Klub Wolontariusza, mogą zwrócić się do Regionalnego Centrum Wolontariatu w celu uzyskania wsparcia merytorycznego. Wspólnie z przedstawicielem szkolnym oddelegowanym do prowadzenia SKW tworzony jest regulamin i plan działania. Centrum pomaga w promocji, rekrutacji, wspiera i monitoruje działania koła.

Wysyłka ofert Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, konkursów, szkoleń oraz warsztatów skierowanych zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli. Z ofert mogą skorzystać pojedynczy wolontariusze i grupy osób.

Pracownicy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku wraz z opiekunem szkolnego wolontariatu, bądź osobą oddelegowaną ze strony szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej oraz zainteresowania uczniów, kreują działania wolontariackie, w które mogą angażować się uczniowie.

To interaktywna gra, której celem jest rozwój aktywności społecznej uczniów szkół podstawowych. Grupy pod opieką nauczyciela przez cały rok szkolny realizują misje oraz zadania, za które otrzymają tzw. nanowartości. Zespół, który uzbiera ich największą ilość wygra i zostanie uhonorowany podczas specjalnej gali pod koniec roku szkolnego.

W ramach współpracy ze szkołą Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku prowadzi również szkolenia, oraz warsztaty dla kadry nauczycielskiej, oraz osób zainteresowanych. Warsztaty dotyczą m.in. aspektów prawnych wolontariatu, tworzenia planów pracy, metod rekrutacyjnych i motywacyjnych.

RCWG zaprasza do uczestnictwa w konkursach, oraz uroczystościach przez siebie organizowanych. Co roku szkoły, które współpracują z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, biorą udział w konkursie „Aktywni w mieście” w którym wyłaniany jest najbardziej aktywne Szkolne Koło Wolontariatu.

To doroczne wydarzenie poświęcone wyłącznie wolontariatowi szkolnemu. Podczas dedykowanych sesji warsztatowych uczniowie, uczennice, a także opiekunowie i opiekunki szkolnego wolontariatu mają okazję wymieniać się doświadczeniami.

Aktywność szkół wspierana jest poprzez promocję ich działań na naszym portalu internetowym  wolontariatgdansk.pl oraz na profilu społecznościowym. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie pomagamy również w zakładaniu oraz prowadzeniu profilu społecznościowego szkolnego wolontariatu.

Rokrocznie nasz zespół wspiera grupa wolontariuszy zagranicznych. Są gotowi do przeprowadzenia bezpłatnych 45-minutowych zajęć edukacyjnych o swoich krajach, ekologii i wolontariacie. Jest możliwość zawiązania dłużej współpracy wolontariusza z daną klasą/szkołą.

Co roku, latem gościmy grupę wolontariuszy zagranicznych, którzy prowadzą dedykowane zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach Akcji Lato. Wolontariusze przygotowują samodzielnie, a następnie prowadzą zajęcia kulturowe, językowe, ekologiczne, sportowe.

Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani jedną lub kilkoma z powyższych form – prosimy o kontakt: zastawny@wolontariatgdansk.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy