Wolontariat Szkolny

Wolontariat szkolny

Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza do współpracy placówki oświatowe, które prowadzą, bądź chcą założyć Klub Wolontariusza.

Naszym celem jest upowszechnianie idei pracy nieodpłatnej na rzecz organizacji, instytucji i osób prywatnych oraz kompleksowe wspomaganie osób zainteresowanych taką aktywnością.

Co zyskuje szkoła:

tworzy i wzmacnia swój pozytywny wizerunek, poszerza ofertę zajęć w szkole, rozbudowuje potencjał szkoły. Integruje uczniów, jak również pomaga w poznaniu nauczycieli i zmianie myślenia o samej szkole. Daje skuteczne narzędzie, które jest łatwym sposobem na realizację misji edukacyjnej i wychowawczej. Ułatwia współpracę szkoły z podmiotami zewnętrznymi, oraz wzmacnia ją.

Uczniowie:

zdobywają nowe umiejętności, wykorzystują własny potencjał twórczy, rozwijają swoją kreatywność. Uczą się odpowiedzialności, samodzielności, oraz zaradności podczas działań wolontariackich. Stają się otwarci i wrażliwi na potrzeby innych, a ich samoocena wzrasta.

 

RCWG oferuje:

1. Prelekcje dotyczące idei wolontariatu (45 minut).

Podczas prelekcji prezentowana jest definicja wolontariatu, rodzaje działań, korzyści z bycia wolontariuszem, propozycje ofert, w które można się zaangażować, prowadzący przedstawia dobre praktyki wolontariackie.
Każda prelekcja dostosowana jest odpowiednio do grupy wiekowej słuchaczy oraz modyfikowana wedle potrzeb.

2. Warsztaty o tematyce wolontariatu (2 x 45 minut)

Podczas warsztatów przekazywane są podstawowe informacje dotyczące wolontariatu, takie jak definicja czy rodzaje działań wolontariackich, jak również w formie warsztatowej wypracowywane są m.in. prawa i obowiązki, korzyści z bycia wolontariuszem/szką.
Dodatkowo uczniowie kreują działania związane z ich zainteresowaniami, w które chcieliby się włączyć na zasadzie wolontariatu w szkole.
Podczas warsztatu prowadzący kładzie nacisk na samodzielną, oraz grupową prace uczniów. 
Warsztaty dostosowana są odpowiednio do grupy wiekowej uczestników, oraz modyfikowana wedle potrzeb.

3. Wsparcie merytoryczne przy zakładaniu/tworzeniu Szkolnego Koła Wolontariackiego

Szkoły, które chcą założyć Klub Wolontariusza, mogą zwrócić się do Regionalnego Centrum Wolontariatu w celu uzyskania wsparcia merytorycznego. Wspólnie z przedstawicielem szkolnym oddelegowanym do prowadzenia SKW stworzymy regulamin, plan działania, pomożemy w promocji oraz rekrutacji. Będziemy wspierać i monitorować działania SKW.

4. Informowanie o najnowszych ofertach wolontariackich z bazy Regionalnego Centrum Wolontariatu

Prowadzimy wysyłkę newslattera z najnowszymi ofertami Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, konkursami, szkoleniami oraz warsztatami skierowanymi do uczniów jak również do nauczycieli. Z ofert mogą skorzystać pojedynczy wolontariusze jak również grupy uczniów.
Wysyłane oferty dostosowane są do grup wiekowych.

5. Wsparcie przy wyszukiwaniu i kreowaniu akcji wolontariackich

Pracownicy RCW wraz z opiekunem SKW, bądź osobą wydelegowaną ze strony szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej oraz zainteresowania uczniów, kreuje działania wolontariackie, w które będą angażować się uczniowie.
Przykładowe działania wypracowane ze szkołą: prowadzenie biblioteki dla seniorów, turniej sportowy na rzecz schroniska dla zwierząt, piknik osiedlowy.

6. Prowadzenie cyklicznych spotkań integracyjnych wśród uczniów należących do SKW (2 spotkania w ciągu semestru)

Centrum Wolontariatu nieodpłatnie przeprowadza spotkania integracyjne dla uczniów należących do SKW. W ramach spotkań odbywają się warsztaty tematyczne np. z kreatywności, spotkania z ciekawymi ludźmi, wizyty w organizacjach pozarządowych zajmujących się działaniami społecznymi.

7. Wizje lokalne w gdańskich NGOsach raz w semestrze

Raz w semestrze organizowane są wizje lokalne w gdańskich organizacjach pozarządowych. Podczas wizyt uczniowie poznają specyfikę działalności ngosów gdańskich, politykę ich działalności, zadania w jakie mogą się zaangażować na zasadach wolontariatu.
Wizyty dostosowywane są do wieku uczniów oraz miejsca uczęszczania do szkoły.

8. Warsztaty, szkolenia, wykłady dla opiekunów SKW oraz osób zainteresowanych

W ramach współpracy ze szkołą RCW prowadzi również szkolenia, oraz warsztaty dla kadry nauczycielskiej, oraz osób zainteresowanych. Warsztaty dotyczą m.in. aspektów prawnych wolontariatu, tworzenia planów pracy, metod rekrutacyjnych i motywacyjnych. 

9. Uczestnictwo w uroczystościach i konkursach związanych z wolontariatem

RCWG zaprasza do uczestnictwa w konkursach, oraz uroczystościach przez siebie organizowanych. Co roku szkoły, które współpracują z RCWG biorą udział w konkursie „Aktywni w mieście” w którym wyłaniany jest najbardziej aktywny Szkolny Klub Wolontariacki.

10. Promocja działań Szkolnych Klubów Wolontariackich

Wspieramy aktywność szkół, poprzez promocję ich działań na naszym portalu internetowym  www.kiwi.org.pl, oraz na forum społecznościowym. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie pomagamy również w zakładaniu, oraz prowadzeniu portalu społecznościowego SKW.

11. Pomoc w nawiązywaniu współpracy z sektorem NGO, publicznym 
i biznesowym
Podstawowym działaniem RCWG jest profesjonalna obsługa biura pośrednictwa wolontariatu. W związku z tym chętnie pomagamy 
w nawiązywaniu kontaktów z trójmiejskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami które urozmaicą działania Szkolnych Klubów Wolontariackich.
 
Wszystkie powyższe działania są nieodpłatne, a szkoły nie pokrywają żadnych kosztów.
 
Zapraszamy do kontaktu poprzez maila gdansk@wolontariat.org.pl
 
 

Projekt i wykonanie: Mehowmy