Uwaga! Krótszy termin skladania wniosków w konkursie!

Prezydent Miast Gdańska informuje, że ulega skróceniu do dnia 14 września 2012 r., termin przyjmowania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r. na wsparcie wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ubiegających się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków UE i innych funduszy, organizowanego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.


Organizacje, które zamierzają wziąć udział w ww. konkursie powinny złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2012 r.


Oferty złożone po tym terminie będą odsyłane nadawcy bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

Źródło: http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,808,22999.html

Projekt i wykonanie: Mehowmy