Studia podyplomowe dla nauczycieli Gender Studies – polityka równych szans w procesie kształcenia

Przeciwdziałanie dyskryminacji, zapewnienie równości szans i płci oraz aktywne działania mające na celu przełamywanie stereotypów to jedna z głównych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Polska – jako państwo członkowskie – jest zobligowana do czynnego wdrażania tych działań we wszystkich obszarach życia (także w edukacji).

Studia BEZPŁATNE, w całości finansowane ze środków unijnych i budżetowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt został zainspirowany chęcią zapoznania nauczycieli z działaniami Unii Europejskiej na rzecz równouprawnienia i promowania polityki gender mainstreaming w Polsce, gdzie nadal można spotkać się z niewłaściwym zrozumieniem tego pojęcia i zagadnień z nim związanych oraz z brakiem fachowego wsparcia skierowanego do różnych grup społecznych i zawodowych, które mogłyby w swojej pracy aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji nie tylko ze względu na płeć, ale także na wiele innych kategorii (rasę, etniczność, narodowość, wykształcenie, pochodzenie społeczne, wiek, nie/pełnosprawność, itp.) Często zapomina się także, że poszczególne płaszczyzny, na których przebiegają procesy dyskryminacji są ze sobą ściśle powiązane, co utrudnia jednoznaczną diagnozę i skuteczne im przeciwdziałanie.

Więcej informacji

 

za: http://www.ucz-tolerancji.pl/

Projekt i wykonanie: Mehowmy