Statut stowarzyszenia

STATUT REGIONALNEGO CENTRUM WOLONTARIATU w GDAŃSKU

 -stowarzyszenia

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU w GDAŃSKU zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. –Prawo o Stowarzyszeniach. Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.
 2. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Gdańsk. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, zgodnie z prawem miejscowym.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy.
 2. Zwiększanie wiedzy o nowoczesnych, nieodpłatnych i dobrowolnych metodach działania na rzecz innych.
 3.  Wspieranie organizacji pozarządowych instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy .
 4. Promocja i organizowanie wolontariatu.
 5.  Animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej oraz środowiskami biznesu w Polsce i zagranicą.
 6. Wzmacnianie oferty spędzania wolnego czasu oraz tworzenie możliwości realizowania indywidualnych zainteresowań.
 7. Budowanie postaw aktywnego, świadomego społeczeństwa  a w szczególności promowanie postaw dotyczących zrównoważonego rozwoju , zachowań proekologicznych, tolerancji wobec grup marginalizowanych i  wykluczanych społecznie .
 8. Organizowanie wolontariatu we wszystkich obszarach życia w tym w szczególności w kulturze , sporcie , edukacji  i nowych technologiach.
 9. Propagowanie i promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu  oraz jednostek administracji publicznej.
 10. Animowanie procesu konsultacji publicznych administracji publicznej , biznesu, organizacji pozarządowych z lokalną społecznością .

 

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działań a w szczególności:

 1. Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy- gromadzenie i dystrybucja danych o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy.
 2.  Organizację i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, inicjatyw społecznych oraz przedstawicieli firm wdrażających społeczną odpowiedzialność biznesu.
 3.  Promocję wolontariatu.
 4. Organizowanie seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu.
 5.  Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce wolontarystycznej.
 6.  Pomoc zainteresowanym w tworzeniu Centrów Wolontariatu na terenie Polski i wspieranie ich w działaniu.
 7.  Przygotowywanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu.
 8.  Prowadzenie poradnictwa i konsultacji.
 9.  Zbieranie , udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 10.  Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 11.  Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości.
 12.  Działalność wspomagającą naukę, edukację i wychowanie.
 13.  Organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży.
 14.  Przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.
 15.  Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 16. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 17.  Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia, w szczególności wśród młodzieży i kobiet.
 18. Organizację nie nastawionych na zysk wydarzeń kulturalnych, społecznych, ekologicznych , sportowych.
 19. Tworzenie i wdrażanie programów wolontariatu we wszystkich obszarach życia.
 20. Tworzenie narzędzi ułatwiających obywatelską  aktywność społeczną.
 21. Budowanie i wdrażanie strategii , programów oraz realizowanie akcji i projektów społecznych dotyczących społecznej odpowiedzialności firm i jednostek administracji publicznej.

 

§8

Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może prowadzić działalność nieodpłatną, odpłatną oraz gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami..

 

§9

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

 1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Kandydat na członka zwyczajnego aby zostać przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia musi mieć rekomendację trzech osób – obecnych członków Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna ( obywatel polski lub cudzoziemiec) zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 6. Członków zwyczajnych, wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.
 • §13

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
 2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. Organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
 5. Członkowie w liczbie min. 5 mają prawo zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

§14

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
 2. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
 3. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 4. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§15

 1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 pkt. 2-5
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy może wchodzić w skład Rady Programowej i uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§16

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.
 2. Nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu
 3. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 4. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lb innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.
 5. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
 6. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
 7. Pozbawienie członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia.

§17

W przypadkach określonych w § 16 pkt. 1-5 orzeka Zarząd i jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

§18

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 17.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§19

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków

b. Zarząd

c. Komisja Rewizyjna

 1. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa

§20

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne na wniosek 10% członków uprawnionych do głosowania.

§21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZGROMADZENIE

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. Uchwalanie zmian w Statucie.
 6. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.
 8. Na wniosek Zarządu nadawanie członkostwa honorowego.

§24

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia skutecznie członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§25

Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.

ZARZĄD

§26

Zarząd składa się z 3 lub 5 członków, spośród których na swym pierwszym posiedzeniu wylania prezesa oraz dwóch wiceprezesów.

§27

Do kompetencji zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia.
 5. Planowanie i prowadzenia gospodarki finansowej.
 6. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
 7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
 9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 10.  Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 12. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
 13. Do kompetencji Zarządu należą także wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 14. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 15. Zarząd wyonuje swoje zdania poprzez działalność biura.

§28

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes ( lub i jego upoważnienia wiceprezes) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności trzech członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

§29

Do zaciągania zobowiązań majątkowych, w przypadku zobowiązań majątkowych nie przekraczających kwoty dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS, w okresie 1 miesiąca kalendarzowego upoważnieni są: Prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes.

§30

Dla ważności, innych niż określone w § 29, pism i dokumentów wymagany jest podpis co najmniej jednego członka Zarządu.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
 3. Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.
 4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

§33

 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji – w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§34

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z: składek członkowskich, dotacji, dotacji z budżetu państwa, spadków, darowizn, zapisów oraz wpływów z działalności gospodarczej wg. Zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§35

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§36

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podjemuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§37

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku na cele zbliżone celom Stowarzyszenia.

Projekt i wykonanie: Mehowmy