Start Fundacji LOTOS

Zarząd Grupy LOTOS podjął decyzję o powołaniu Fundacji LOTOS. Jej kluczowym zadaniem będzie zarządzanie polityką dobroczynną firmy.


Od blisko dekady LOTOS konsekwentnie wdraża zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Czyni to we wszystkich obszarach swojej działalności, starając się jak najlepiej odpowiadać na wyzwania społeczne interesariuszy.


– Kamieniem milowym tego procesu było opracowanie całościowej i długoterminowej Strategii CSR dla Spółki, a co za tym idzie wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania społeczną odpowiedzialnością w firmie. Fundacje korporacyjne to podmioty, które powstają na pewnym poziomie rozwoju przedsiębiorstw, realizujących strategie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Stąd też podjęliśmy decyzję o powołaniu Fundacji w LOTOSIE – podkreśla Jowita Twardowska – dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS, jednocześnie przewodnicząca Rady Fundacji.

 

Stanowisko prezesa Zarządu Fundacji LOTOS powierzono Patrycji Zbytniewskiej, pełniącej obowiązki koordynatora ds. CSR w Grupie LOTOS. Organ nadrzędny zaś stanowić będzie Rada Fundacji, w skład której weszli menadżerowie Grupy LOTOS.


Misją Fundacji jest wszechstronna działalność społeczna wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego. Działalność Fundacji skoncentrowana zostanie głównie na projektach z zakresu: ekologii i ochrony środowiska, nauki, edukacji i oświaty oraz rozwoju społecznego.


– Naszym celem jest wspieranie inicjatyw, które przyniosą korzyści dla społeczności lokalnych, głównie w regionach, w których prowadzimy działalność, czyli w województwie pomorskim oraz powiatach znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu naszych Spółek z południa Polski. Wyzwaniem na najbliższy okres będzie dla nas również promocja wolontariatu pracowniczego oraz poszukiwanie nowych, innowacyjnych kierunków rozwoju. Liczymy, że działania realizowane w ramach Fundacji będą wspierać inicjatywy cenne dla naszych interesariuszy – mówi Patrycja Zbytniewska, prezes Zarządu Fundacji.


Wraz z powołaniem Fundacji likwidacji uległ Fundusz Celowy, z którego do tej pory finansowane były inicjatywy społeczne w formie darowizn.

Projekt i wykonanie: Mehowmy