SMOK – Skutecznym Modelu Kształcenia

Zakończyła się rekrutacja  nauczycieli, którzy wezmą udział w innowacyjnym projekcie SMOK – Skutecznym Modelu Kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

W projekcie weźmie udział 40 nauczycieli z wybranych dwóch szkół podstawowych z województwa pomorskiego. Patronat nad projektem objęli Pan Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni, Pan Jacek Karnowski – Prezydent Sopotu oraz Pan Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska.

Projekt SMOK to innowacyjne rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli. Daje możliwość kształtowania postaw i przekonań nauczyciela dotyczących niepełnosprawności i przewlekłej choroby, oraz umożliwia nabycie przez nauczyciela zintegrowanej wiedzy i umiejętności kluczowych dla rozwiązywania problemów i trudności napotykanych w procesie kształcenia uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

„W Polsce od kilku lat dąży się do kształcenia jak największej ilości dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w zwykłych szkołach, wśród zdrowych rówieśników, a nie w szkołach specjalnych lub w nauczaniu domowym. Niestety nie idzie to w parze z zapewnieniem kadrze pedagogicznej odpowiedniego przygotowania.  Projekt SMOK wypełni tę lukę. Skorzystają na tym wszyscy:  nauczyciele i uczniowie – nie tylko niepełnosprawni. W ramach projektu wybrani nauczyciele przejdą cykl wielomiesięcznych szkoleń z wykorzystaniem nowych narzędzi i form wsparcia takich jak grupy wsparcia, tutoring z kontynuacją w postaci action learningu oraz trening interpersonalny z kontynuacją w postaci konsultacji indywidualnych. Testowana będzie skuteczność poszczególnych form wsparcia i finalnie wybrana najefektywniejsza. Wszystkie przeprowadzane szkolenia poruszają kwestie niepełnosprawności i odnoszą się do postaw i przekonań, jak również wszystkie oparte są o metody pozwalające osobiście doświadczyć pewnych emocji i odczuć. Finalnie powstanie gotowy model doskonalenia nauczycieli, a naszym celem jest wdrożenie go do głównego nurtu polityki poprzez zwiększenie oferty Placówek Doskonalenia Nauczycieli o nowy program doskonalący przygotowujący nauczycieli do pracy z uczniem niepełnosprawnym i przewlekle chorym najpierw w województwie pomorskim a następnie w całej Polsce” – mówi Zofia Lisiecka opiekun merytoryczny projektu.

 Projekt SMOK realizowany jest przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w partnerstwie z PBS Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.” Projekt ten wpisuje się w Temat: „Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego”.

 „ Z uwagi na to, że projekt angażuje zarówno nauczycieli jako specjalistów z dziedziny edukacji specjalnej oraz rodziców – jednym z jego zadań jest obustronne zrozumienie na linii nauczyciel – rodzic, określenie trudnych do zmierzenia relacji i emocji. Kluczowym zagadnieniem jest także poprawa tych relacji, zrozumienie obopólnych potrzeb i postaw jak również wymiana doświadczeń w opiece i edukacji dzieci niepełnosprawnych” – mówi Pani Elżbieta Walkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku – partnera w Projekcie SMOK.

Na wrzesień br. planowane jest również uruchomienie  Forum Dyskusyjnego dla nauczycieli dostępnego na stronie projektu www.smok.oditk.pl, na którym nauczyciele biorący udział w projekcie będą wymieniali swoje poglądy.  Znajdą się tam również materiały szkoleniowe, opinie ekspertów z dziedziny edukacji włączającej oraz informacje o planowanych spotkaniach, szkoleniach i inicjatywach. We wrześniu ruszy też dystrybucja kwartalnego newslettera skierowanego do nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Newsletter będzie zwierał materiały do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami oraz aktualne informacje o projekcie. 

Więcej informacji

Dagmara Łuczka
PR Manager
Email: dluczka@oditk.pl
Tel: 501 68 18 58

www.smok.oditk.pl

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy