Rozkręć wolontariat w swojej szkole!

Wolontariat to nie tylko działanie na rzecz biednych i potrzebujących. To świadoma postawa obywatelska i inwestycja w rozwój. Taką ideę od blisko 25 lat promuje Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Wspieramy wolontariat szkolny

Naturalnym obszarem współpracy dla nas jest szkoła. Staramy się wspierać nauczycieli i uczniów w ramach dedykowanego programu. Jego celem jest upowszechnianie wśród uczniów idei pracy nieodpłatnej na rzecz organizacji, instytucji i osób prywatnych oraz wspieranie placówek, które prowadzą lub chcą założyć Szkolny Klub Wolontariusza. Dzięki temu działaniu szkoła tworzy i wzmacnia swój pozytywny wizerunek, poszerza ofertę zajęć i rozbudowuje potencjał szkoły. Taka aktywność nie tylko integruje uczniów, ale również pomaga w lepszym poznaniu nauczycieli i zmianie myślenia o samej szkole. To skuteczne narzędzie, które jest łatwym sposobem na realizację misji edukacyjnej i wychowawczej oraz ułatwia współpracę szkoły z podmiotami zewnętrznymi. Program niesie też wiele korzyści dla uczniów. Zdobywają oni nowe umiejętności, wykorzystują własny potencjał twórczy, rozwijają kreatywność. Uczą się odpowiedzialności, samodzielności oraz zaradności podczas wolontariatu. Stają się otwarci i wrażliwi na potrzeby innych, a ich samoocena wzrasta.

W ramach programu dla szkół oferujemy szeroki wachlarz możliwości współpracy:
Prelekcje i warsztaty

Na prelekcjach i warsztatach dotyczących idei wolontariatu, w mniej lub bardziej aktywnej formie prezentowana jest definicja wolontariatu, rodzaje działań, korzyści z bycia wolontariuszem, propozycje ofert i dobre praktyki wolontariackie. Spotkania dostosowane są odpowiednio do grupy wiekowej słuchaczy oraz modyfikowane wedle potrzeb.

Wsparcie merytoryczne przy zakładaniu Szkolnego Koła Wolontariackiego

Szkoły, które chcą założyć Klub Wolontariusza, mogą zwrócić się do Regionalnego Centrum Wolontariatu w celu uzyskania wsparcia merytorycznego. Wspólnie z przedstawicielem szkolnym oddelegowanym do prowadzenia SKW tworzony jest regulamin i plan działania. Centrum pomaga w promocji, rekrutacji, wspiera i monitoruje działania koła.

Informowanie o najnowszych ofertach wolontariackich z bazy Regionalnego Centrum Wolontariatu

Z ofert mogą skorzystać pojedynczy wolontariusze i grupy osób.

Wsparcie przy wyszukiwaniu i kreowaniu akcji wolontariackich

Pracownicy RCWG wraz z opiekunem SKW, bądź osobą wydelegowaną ze strony szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej oraz zainteresowania uczniów, kreują działania wolontariackie, w które mogą angażować się uczniowie. Przykładowe działania wypracowane ze szkołą: prowadzenie biblioteki dla seniorów, turniej sportowy na rzecz schroniska dla zwierząt, piknik osiedlowy, działania ekologiczne.

Uczestnictwo w uroczystościach i konkursach związanych z wolontariatem

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursach, oraz uroczystościach przez nas organizowanych takich jak Pomorskie Forum Wolontariatu. Co roku szkoły, które współpracują z RCWG biorą udział w konkursie „Aktywni w mieście” w którym wyłaniany jest najbardziej aktywny Szkolny Klub Wolontariatu.

Wizje lokalne w gdańskich NGOsach raz w semestrze

Raz w semestrze organizowane są wizje lokalne w gdańskich organizacjach pozarządowych. Podczas wizyt uczniowie poznają specyfikę działalności NGO-sów gdańskich, politykę ich działalności, zadania w jakie mogą się zaangażować na zasadach wolontariatu. Wizyty dostosowywane są do wieku uczniów oraz miejsca uczęszczania do szkoły.

Promocja działań Szkolnych Klubów Wolontariackich

Aktywność szkół wspierana jest poprzez promocję ich działań na naszym portalu internetowym wolontariatgdansk.pl oraz na profilu społecznościowym. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie pomagamy również w zakładaniu oraz prowadzeniu profilu społecznościowego SKW.

Pomoc w nawiązywaniu współpracy z sektorem NGO, publicznym i biznesowym

RCWG chętnie pomagamy w nawiązywaniu kontaktów z trójmiejskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami które urozmaicą działania Szkolnych Klubów Wolontariackich.

Spotkania z wolontariuszami zagranicznymi

W naszym biurze pracuje obecnie 3 wolontariuszy zagranicznych z Hiszpanii, Włoch i Litwy. Są gotowi do przeprowadzenia bezpłatnych 45-minutowych zajęć edukacyjnych o swoich krajach, ekologii i wolontariacie. Jest możliwość zawiązania dłużej współpracy wolontariusza z daną klasą/szkołą.

Warsztaty, szkolenia, wykłady dla opiekunów SKW oraz osób zainteresowanych

W ramach współpracy ze szkołą prowadzimy szkolenia, oraz warsztaty dla kadry nauczycielskiej, oraz osób zainteresowanych. Warsztaty dotyczą m.in. aspektów prawnych wolontariatu, tworzenia planów pracy, metod rekrutacyjnych i motywacyjnych.

Organizując Forum Wolontariatu Szkolnego w listopadzie 2021 chcieliśmy wrócić do podstaw: chcemy zbudować solidną sieć kontaktów między szkołami, ale także między Regionalnym Centrum a szkołami. Do RCWG często zwracają się nauczyciele, którzy nie wiedzą, jak zacząć “przygodę z wolontariatem”. Dlatego w roku 2022 wspólnie z nauczycielami chcemy zacząć pracę nad Gdańskim Modelem Wolontariatu Szkolnego. Zbierzemy w nim dobre praktyki i przykłady, ale także wzory niezbędnych dokumentów. Przy tworzeniu standardów najważniejszy jest dla nas potencjał opiekunów szkolnych kół, którzy mają wieloletnie doświadczenie i wciąż są bardzo aktywni na polu wolontariatu. Nie chcemy niczego narzucać, chcemy, żeby to wyszło od nich.

Termosfera jako narzędzie aktywizacji grup wolontariuszy w szkole

Powyższe działania to nie wszystko, co może zaoferować Centrum. Inicjowane są również projekty promujące program wolontariatu szkolnego poprzez angażowanie trójmiejskich uczniów i zachęcenie ich do wspólnej zabawy. Taką propozycję stanowi Termosfera.

Termosfera przeznaczona jest dla wszystkich nauczycieli poszukujących nowych ciekawych form edukacyjnych, innowacyjnych metod angażowania młodzieży w działania wolontariackie, wykorzystująca mechanizm grywalizacji. Grywalizacja to wykorzystanie mechaniki znanej z gier fabularnych i komputerowych do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami w celu zwiększenia ich zaangażowania. Opiera się na systemie pozytywnych wzmocnień – punktów, medali i nagród za podjęcie wyzwania. Dzięki Termosferze można przenieść atrakcyjny świat gier do realnego świata, zmieniając przy tym swoje otoczenie. Uczestnicy realizują trzy duże misje, wiele mniejszych wyzwań oraz regularne aktywności. Wszystkie są w jakiś sposób powiązane z wolontariatem. Realizując zadania, uczniowie organizują akcje wolontariackie takie, jak kiermasze charytatywne, akcje okolicznościowe typu mikołajki, koncerty. Częścią gry są też mniejsze działania: tworzenie kartek świątecznych, kręcenie filmików promujących wolontariat, itp. Grupy za realizację misji, wyzwań i stałych aktywności otrzymują punkty. Ranking drużyn jest dla wolontariuszy dodatkową motywacją do działania.

O tym, że warto od  najmłodszych lat brać udział w wolontariacie mówią doświadczenia samych wolontariuszy. Akcje, w których brali udział i umiejętności, które zdobyli są żywą historią i dowodem na to, że warto czasem zrobić coś więcej. Wciąż poszerzająca się oferta wolontariacka skierowania do różnych osób i grup wiekowych, również dla szkół, tylko do tego zachęca.

Zapraszamy do współpracy!

Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani jedną lub kilkoma z powyższych form współpracy – prosimy o kontakt: knitter@wolontariatgdansk.pl
Projekt i wykonanie: Mehowmy