„Razem bezpieczniej” – konkurs ofert do 16 listopada!

Realizując rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Wojewoda Pomorski ogłasza z dniem 17 października 2012 r. otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie projektów organów administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie województwa pomorskiego i zajmujących się szeroko rozumianą działalnością na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa publicznego. O dotacje finansowe mogą się ubiegać:

• organy samorządów terytorialnych,

• organizacje pozarządowe prowadzące na terenie województwa pomorskiego szeroko rozumianą działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać podmioty uprawnione, które:

• prowadzą działalność mającą na celu zapewnienie szeroko pojmowanego porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom w takich obszarach jak: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz promowanie właściwych relacji międzyludzkich, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w działalności gospodarczej, ochrona dziedzictwa narodowego,

• wykażą, że dysponują własną bazą materialną przystosowaną do realizacji danego projektu,

• przedstawią dotychczasowe rezultaty działań realizowanych w powyższych obszarach,

• problematyka proponowanego projektu musi być zgodna ze statutem organizacji (cele i zadania).

 

Propozycje projektów powinny być wynikiem wnikliwej analizy, powstałej zarówno w oparciu o dane statystyczne nt. skali zagrożeń w województwie pomorskim, jak i o wnioski z koordynowanych oraz współrealizowanych do tej pory programów prewencyjno – profilaktycznych oraz innych przedsięwzięć i inicjatyw z zakresu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.

 

Prawidłowo wypełniony wniosek/ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2012 roku.

 

Spośród nadesłanych ofert Zespół Opiniujący Wojewody Pomorskiego wybierze 7 najlepszych projektów. Następnie zostaną one przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie poddane będą ponownej weryfikacji przez Zespół Opiniujący Ministra. Projekty, które zostaną zaopiniowane pozytywnie, otrzymają dofinansowanie na podstawie decyzji Zespołu Opiniującego Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

W budżecie państwa na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” zabezpieczono kwotę 3 mln zł. Rezerwa ta zostanie podzielona zgodnie z założeniami programu na realizacje konkretnych projektów  w poszczególnych województwach. Maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku nie może przekroczyć 100 000, 00 zł.

 

Termin ogłoszenia wyników konkursu jest uzależniony od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku przyznania dotacji, każdy ubiegający się o środki finansowe podmiot zostanie odrębnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy/ porozumienia administracyjnego.

 

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Walkowska – st. inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel.: 58 30 77 139.

Źródło:www.gdansk.uw.gov.pl
Foto: Pomona 

Projekt i wykonanie: Mehowmy