Poprowadź lekcję razem z Amnesty International

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej około 20% treści nauczania określonych w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie powinno być realizowanych w formie uczniowskiego projektu edukacyjnego. Projekt „Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach” ma na celu wsparcie szkoły w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej.

 

Przygotowany dla szkoły program umożliwi grupie uczniów przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemu w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu uczniowskiego. Nauczyciel opiekun grupy otrzyma niezbędne wsparcie merytoryczne i techniczne.

 

Działania służące realizacji celów

Kurs e-learningowy dla uczniów: ta część realizowana jest przez Internet; uczniowie co tydzień otrzymują nowe materiały edukacyjne składające się na 1 wirtualną lekcję.

 

Scenariusze zajęć dla nauczycieli: 8 scenariuszy zajęć, z których 3 poprowadzi animator/ka AI. Każde zajęcia/warsztaty przewidziane są na ok. 2 godziny.

 

Warsztaty dla grupy uczniów: animatora/ki AI poprowadzi 3 warsztaty dla uczniów oraz będzie pomagać szkole – nauczycielowi i uczniom – w realizacji programu.


Kurs e-learningowy

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki biorą udział w grze edukacyjnej i konkursach realizowanych na platformie e-learningowej, na której każdy z nich ma swoje indywidualne konto. Gra składa się z elementów typowo szkoleniowych nastawionych na przekazywanie wiedzy, ale też z quizów, drobnych zadań, filmików. Razem jest to 12 części – przejście każdej powinno zająć ok. 30 min.

 

Scenariusze zajęć

Opiekun/ka grupy prowadzi dla grupy zajęcia stacjonarne – proponowany program to 8 modułów, z których każdy jest szczegółowo opisany w zestawie scenariuszy. Zajęcia realizowane są metodą warsztatową: uczniowie zdobywają wiedzę o prawach człowieka, kapitale społecznym, formach działania na poziomie lokalnym, pracy metodą projektu.

 

Warsztaty dla uczniów i uczennic

Minimum 3 z 8 warsztatów przeprowadzi dla grupy animator/ka Amnesty International. Animator/ka będzie także pozostawać w stałym kontakcie w opiekunem/opiekunką, w razie wątpliwości czy problemów dotyczących programu, realizacji scenariuszy i kursu e-learningowego.

 

Dzięki projektowi młodzi ludzie uświadomią sobie, że są współodpowiedzialni za społeczność, której są członkami i mogą dokonywać realnych zmian na jej rzecz; nauczą się reagować na problemy lokalne i wprowadzać w życie swoje pomysły.

 

W pierwszej edycji projektu wzięło udział prawie 60 grup i 45 animatorów/animatorek z całej Polski. Kolejne grupy rozpoczną pracę we wrześniu lub w luty/marcu 2013 r.

 

Kto może się zgłosić?

Grupa z opiekunem licząca 5-12 osób:

  • uczniowie i uczennice z gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej
  • harcerze
  • młodzież z domu kultury albo świetlicy

 

Kiedy można przystąpić do programu?

Realizacja programu zajmuje ok. 1 semestr (najbardziej optymalne rozłożenie programu: 12 tygodni) – można więc do niego przystąpić we wrześniu/październiku 2012 r. lub w lutym/marcu 2013 r.

Projekt jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Udział w nim jest bezpłatny. Zakładana liczebność grup 5-12 os.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Weroniką Rokicka: weronika.rokicka@amnesty.org.pl

Formularz do pobrania: http://amnesty.org.pl/no_cache/archiwum/aktualnosci-strona-artykulu/article/7628/564.html

 

 

 

 

Źródło: Amnesty International Polska, http://www.prawaczlowiekateraz.pl/

Foto:http://2.bp.blogspot.com/-hv24CFKeeJk/T6PCdu3GfxI/AAAAAAAAE4g/rj2F0dfoyrc/s1600/amnestyintl.logo.2.jpg

Projekt i wykonanie: Mehowmy