Poprowadź Gdyńskie Warsztaty Podróżnicze

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”.


Oferty należy składać w terminie do 12 grudnia 2012 r. do godziny 19:00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia lub do 12 grudnia 2012 r. do godziny 17:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub innego przewoźnika decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, a nie data złożenia przesyłki.


W ramach realizacji zadania dofinansowana będzie organizacja cyklu spotkań w formie warsztatów krajoznawczo-podróżniczych, połączonych z pokazami slajdów, zdjęć, czy filmów. Warsztaty służyć mają między innymi wymianie doświadczeń z podróżowania, edukacji turystycznej oraz rozpowszechnianiu idei aktywnego spędzania czasu wolnego i propagowaniu zdrowego stylu życia (art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


Składane oferty powinny zawierać opis konkretnego przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 24 stycznia 2013 r. i zakończy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r.


Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 15 000,00 zł. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25). Wzór oferty dostępny jest m.in. w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i na stronie www.gdynia.pl/pozarzadowa

 

Więcej: http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/GCOP/aktualnosci/301_81009.html

 

 

 

 

 

Foto: Jon Rawlinson

Projekt i wykonanie: Mehowmy