Pomorskie Forum Inicjatyw pozarządowych

Na Pomorski FIP są zaproszeni wszyscy przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych. Pomorski FIP odbywa się co 2 lata, w tym roku tematem przewodnim jest Kapitał Społeczny. Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz czynnego uczestnictwa w FIP-ie, który jest nie tylko wydarzeniem integrującym środowisko, ale także platformą wymiany doświadczeń i regionalnym świętem III sektora.

PROGRAM:

14 PAŹDZIERNIKA:

14.00 – 14.30  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

14.30 – 15.00  OTWARCIE FORUM, PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW

15.00 – 16.00  SESJA PLENARNA- DEBATA INAUGURUJĄCA FORUM:

KAPITAŁ SPOŁECZNY

Dyskusja, ma na celu próbę odnalezienia odpowiedzi na pytania ważne dla nas wszystkich:

  • Co blokuje rozwój partnerstw i sieci
  • Jakie formy kooperacji są najwłaściwsze w sytuacji powszechnego kryzysu zaufania
  • Czy możemy sobie pozwolić na „samotną grę w kręgle”
  • Jakie narzędzia możemy wykorzystać, aby przełamać izolacje i nadmierną konkurencję (wszystkich ze wszystkimi), zamieniając ją w powszechną kooperację

16.00 – 17.00   WYBORY DO POMORSKIEJ RADY ORGANIZACJI

17.00 – 17.30  PRZERWA KAWOWA

17.30 – 19.30  WARSZTATY:

I. Ekonomia społeczna – wymiana doświadczeń z Polski i Europy dotyczących sektora ekonomii społecznej.

II. Wpis NGO w KRS – wymiana doświadczeń w zakresie procesu rejestracji organizacji pozarządowych i zmiany wpisów do KRS, przedyskutowanie najczęściej pojawiających się problemy i próba ich rozwiązania.

III. Rola konsultacji społecznych – narzędzie partycypacji – czy władza chce słuchać mieszkańców, czy mogą mieć oni rzeczywisty wpływ na zarzadzanie ich miastem, gminą, powiatem, województwem, jakie warunku musza być spełnione aby miały rzeczywisty wpływ – to zagadnienia wokół których skupi się dyskusja w panelu.

IV. Niepełnosprawność, groźba marginalizacji społecznej -Niepełnosprawność to dziś bardzo chwytliwe „hasło wywoławcze” w życiu społecznym. Prowadzone kampanie i wielorakie działania przynoszą zmiany w mentalności, czasem w prawodawstwie. Czy jednak nie jest to tylko „zasłona pocieszenia” a sprawy niepełnosprawnych wciąż wymagają jasnych systemowych rozwiązań?”

V. Sektor NGO a Edukacja – dziś nie wystarcza już tylko wiedza wyniesiona z ławy szkolnej, równie ważne jest doświadczenie i umiejętności, które nabywamy w działaniu. Jaką rolę odgrywają w tym organizacje pozarządowe, a jaki mogłyby odgrywać ? Czy ogłoszony przez MEN rok – Szkoły z Pasją jest szansą na zwiększenie udziału ngo w procesie edukacji, szczególnie młodego pokolenia ?

19.30 – 20.00  PODSUMOWANIE WARSZTATÓW/WYBORÓW

20.00 KOLACJA, SPOTKANIE INTEGRACYJNE

00.00 NIESPODZIANKA

15 PAŹDZIERNIKA:

 9.00 – 10.00   ROLA WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKEIGO W GDAŃSKU W KREOWANIU WSPÓŁPRACY Z NGO

9.00 – 10.00  OTWARTE POSIEDZENIE PROP

10.00 – 11.30  EUROPEJSKI MEMORIAŁ PCHEŁKI NA MAKSA

10.00 – 11.30  INO MI SIĘ NIE ZGUB ( gra terenowa)

  9.00 – 12.00  WYJAZD UCZESTNIKÓW

Serdecznie zapraszamy!

Projekt i wykonanie: Mehowmy