POMOCnik dla realizatorów MIKROinicjatyw SENIORalnych

 

LIDERZE – LIDERKO MIKRO-INICJATYW SENIORALNYCH

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE POMOCNE W REALIZACJI I ROZLICZENIU 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI I WSKAZÓWKI DLA LIDERA

—————————————————————————————–

 

1. REALIZUJ INICJATYWĘ ZGODNIE Z PROJEKTEM ZŁOŻONYM W KONKURSIE

WSZELKIE ZMIANY MUSZĄ UPRZEDNIO ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I ZAAKCPETOWANE PRZEZ OPERATORA!

 

2. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE REALIZATORA

1. Realizator zobowiązuje się do informowania, że projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Gdańskiego Funduszu Senioralnego.

– miejsce, w którym realizowany jest projekt, materiały promocyjne i trwałe wytworzone w wyniku realizacji projektu (w szczególności: publikacje, ulotki, plakaty materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu opatrzone nadrukiem „Projekt dofinansowany w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego ze środków Gminy Miasta Gdańska”.

2. Realizator zobowiązuje się do umieszczania logotypów Funduszu, Gminy Miasta Gdańska oraz Operatora na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego projektu oraz zakupionych sprzętach i wyposażeniu, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający ich dobrą widoczność. 

 

LOGOTYPY

Logotyp Funduszu GFS 1
Logotyp Funduszu GFS2

Logotypy Gminy Miasta Gdańska

Logotyp Operatora – RCWG

 

3. SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie końcowe należy sporządzić według wzoru sprawozdania i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, jednak nie później niż 14 grudnia 2020 r. (zgodnie z porozumieniem).

Załączniki wymagane do sprawozdania:

Zał. 1 – Lista twórców

Zał. 2 – Lista uczestników

Zał. 3 – dokumenty księgowe (faktury, rachunek do umowy zlecenia/o dzieło)

Na oddzielnej kartce dołączonej do faktur należy dokonać opisu:

– czego dotyczy zakup

– datę i nazwę grupy

PROSIMY NIE PISAĆ NA FAKTURACH!

Zał. 4 – Zdjęcia (min. 5)

 

Szczegóły dot. sprawozdania znajdują się w regulaminie i porozumieniu.

 

4. OBOWIĄZKI W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

1. Lider i grupa twórców zobowiązani są do organizacji i realizacji działań z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami i zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, realizatorzy zobowiązani są do zbierania danych kontaktowych uczestników biorących udział w wydarzeniach organizowanych w ramach realizowanych inicjatyw, zgodnie z wzorem „Listy obecności uczestników inicjatywy”. Odmowa podania danych dla celów epidemiologicznych jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy