Podatki ,a CSR

Coraz więcej firm uwzględnia w swoich działaniach czynnik społeczny i środowiskowy oraz aktywny dialog z otoczeniem biznesowym, ale czy w realizacji strategii CSR mogą liczyć na wsparcie państwa?

 

Jak wynika z raportu „Przegląd zachęt podatkowych w kontekście CSR w wybranych krajach europejskich”, przygotowanego przez firmę doradczą Accreo Taxand, rządy krajów europejskich dostrzegają rosnące znaczenie koncepcji CSR w kreowaniu otoczenia biznesowego firm i decydują się na wprowadzanie udogodnień wspierających odpowiedzialny biznes, choć pewne obszary są bardziej premiowane od innych. Wynika to przede wszystkim z polityki UE oraz trendów rynkowych. Polska pod względem zachęt podatkowych w kontekście CSR lokuje się w średniej na tle innych analizowanych rynków.

 

CSR nadal pozostaje koncepcją dobrowolnego uwzględnienia czynników społecznych i środowiskowych w prowadzonej działalności, koncepcją wyraźnie nieuregulowaną przepisami prawa. Mimo to administracja rządowa wiele państw dostrzega korzyści wynikające z jego zastosowania i podejmuje pojedyncze inicjatywy mające na celu promocję społecznej odpowiedzialności biznesu. Z jednej strony poprzez stopniowe wprowadzanie dodatkowych wymogów wobec firm z drugiej natomiast poprzez oferowanie różnych form ulg podatkowych. W raporcie szczegółowej analizie poddane zostały cztery obszary, na których opiera się koncepcja CSR, tj. obszar biznesowy, środowiskowy, pracowniczy i społeczny oraz związane z nimi zachęty podatkowe stosowane w takich krajach, jak: Polska, Rumunia, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, Francja, Finlandia, Belgia, Norwegia i Ukraina.

 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, można zdefiniować działania, których realizacja w ramach ww. obszarów jest generalnie bardziej niż inne premiowana przez administrację państwową. Najczęściej są to zachęty w zakresie: inwestycji środowiskowych, działań charytatywnych oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wśród najczęściej stosowanych udogodnień podatkowych znalazły się: zwolnienia z niektórych podatków i opłat lub obniżenie ich wysokości. Z raportu wynika również, że obszarami, w których w najbliższym czasie należy wprowadzić zachęty podatkowe dla odpowiedzialnych przedsiębiorstw są niewątpliwie: zaopatrywanie się przez firmy w produkty u lokalnych dostawców, produkcja zdrowej żywności oraz odzysk i recykling opakowań.

 

Brak działań administracji publicznej w tych obszarach tworzy realną barierę dla przedsiębiorstw. Brak wsparcia w zakresie promocji korzystania z usług lokalnych dostawców nie sprzyja spójności i wzmocnieniu lokalnego wzrostu ekonomicznego, zwłaszcza w kontekście wspierania regionów słabo rozwiniętych. Z kolei brak zachęt do większej aktywności w zakresie tworzenie bardziej ekologicznych opakowań, poza już obowiązującymi zasadami recyklingu, powoduje, że rosnące koszty związane z odzyskiem są przerzucane na konsumentów – komentuje Robert Sroka, szef projektów CSR w Accreo Taxand.

 

Dzięki zachętom podatkowym funkcjonującym w Polsce nasz kraj dość dobrze wypada na tle innych państw Europy pod kątem zachęt podatkowych dla odpowiedzialnego biznesu. Polski system podatkowy umożliwia skorzystanie przez przedsiębiorstwa z szeregu drobnych ulg podatkowych, np. związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, tworzeniem nowych miejsc pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, darowiznami na określone cele społeczne, inwestycjami w zielone fundusze i fundusze etyczne. Mają one jednak niewielkie znaczenie w codziennej praktyce biznesowej i nie dotykają podstawowych problemów gospodarczych, środowiskowych, pracowniczych i społecznych w kontekście rozwoju CSR.

 

Źródło: Materiały prasowe

Projekt i wykonanie: Mehowmy