Otwarci na Gdańsk / Óscar

PL

Kim jest Óscar.

Urodziłem się w A Coruña w Galicji w 1995 roku. Ze względu na pracę rodziców dorastałem w Ourense. Ourense leży we wschodniej części Galicji. To małe miasto, bardzo zimne zimą i bardzo gorące (40-45 ºC) latem. Nie ma tam wiele do roboty, ale jest cudownie z powodu ludzi. Mieszkałem w Ourense do czasu rozpoczęcia studiów. Studenci z Galicji zwykle wyjeżdżają na studia do Santiago de Compostela. To stolica regionu i wiele możliwości do studiowania. Zawsze chciałem studiować psychologię ze względu na ludzkie zachowanie. Naprawdę mnie to interesuje. Myślę, że to ważne, jeśli potrafisz wyjaśnić i zrozumieć, dlaczego ludzie coś robią, ponieważ potem pomaganie ludziom w lepszy sposób jest możliwe.

Uważam, że mój czas na uniwersytecie był najlepszy. Przez pięć lat studiowałem w Santiago, mieszkałem sam bez rodziców, w otoczeniu przyjaciół. Miałem szczęście, bo mogłem poznać dobrych ludzi i najlepszych przyjaciół. W Santiago od września do czerwca mieszka prawie 30 000 studentów, to czyste szaleństwo. Oczywiście nigdy się tam nie nudzisz. Każdego dnia możesz wyjść, spędzić czas z ludźmi z różnych miast i krajów i tak! – jest dużo imprez. Bez wątpienia jest to jedno z najlepszych miast do studiowania w Hiszpanii. Santiago jest również znane ze swojej katedry. W ciągu roku do Santiago przybywają pielgrzymi z całego świata. To kolejny ważny punkt miasta, spośród wielu innych kulturowych miejsc w tym mieście.

Zapewne zastanawiasz się teraz … Nie! nie jest to moja pierwsza przygoda z wolontariatem. Byłem wolontariuszem w 2015 roku. Pojechałem do Arandjelovac, czyli małego miasta w Serbii. Powodem, dla którego wybrałem to miejsce, było to, że kocham koszykówkę, a Serbia jest jednym z najlepszych krajów, jeśli mówimy o tradycji koszykówki i dlatego zawsze chciałem tam pojechać. Byliśmy grupą międzynarodową. Ludzie pochodzili z Anglii, Turcji, Włoch, Czech, Chorwacji, Francji i Belgii. Spaliśmy na podłodze szkoły. Nie było to wygodne, ale z czasem przyzwyczailiśmy się do tego. Warunki były tam ciężkie. To dlatego, że było naprawdę upalne lato i musieliśmy pracować na zewnątrz, np. Zbierać śmieci z lasu lub malować jakieś rzeczy. W każdym razie było to jedno z najlepszych doświadczeń w moim życiu. I dlatego tu jestem.

Po ukończeniu ostatniego roku studiów magisterskich szukałem okazji do podjęcia pracy w moim regionie. Po 4 miesiącach poszukiwań dostałem pracę jako stypendysta w małej firmie. Dobrze było zdobyć trochę doświadczenia. Zacząłem w lutym i po miesiącu rozpoczęła się kwarantanna, przez co moja praca została zawieszona. W związku z tym firma również zaprzestała działalności. Po trzech miesiącach w domu bez wychodzenia z domu pomyślałem, że to moja szansa na zrobienie czegoś innego i dlaczego nie? Wyjechać za granicę. Udało mi się znaleźć ofertę wolontariatu w Polsce, zaaplikowałem i po rozmowie z Szymonem jestem tutaj.

To mój drugi dzień w Gdańsku. Byłem w Krakowie trzy lata temu jako turysta i zakochałem się w mieście i ludziach. Mam nadzieję, że będę się tu dobrze bawić. Po prostu chcę się wiele nauczyć od moich kolegów z drużyny i ludzi stąd. Jestem podekscytowany, mogąc pomagać społeczności jako wolontariusz, jednocześnie dorastając i doskonaląc siebie jako osobę.

Uważam, że przy tej światowej pandemii nadszedł czas, aby zrobić kilka innych rzeczy. Nie sądzę, żeby to był dobry lub zły czas, jest po prostu inaczej. Jeśli masz ochotę i nastawienie do robienia różnych rzeczy, zawsze będziesz miał okazję to zrobić, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Po prostu go poszukaj, a na pewno go znajdziesz, tak jak ja.

ENG

Who is Óscar.

I was born in A Coruña, Galicia in 1995. Because of my parents job, I grew up in Ourense. Ourense is in the east part of Galicia. It is a small city, really cold in Winter and really hot (40-45 ºC) in Summer. There are not lot of things to do there, but it’s lovely because of people. I lived in Ourense until starting my university. Students in Galicia usually go to study to Santiago de Compostela. It is its capital and where the opportunities for studying are. I always wanted to study psychology because of human’s behavior. I’m really interested on it. I think that it’s important if you can explain and understand why people do things because, after that, helping people on a better way it’s possible.

My time at university was the best. I was five years studying in Santiago, living alone without my parents and sharing a flat with friends. I was lucky because I could meet good people and made the best friends. There are almost 30.000 students living in Santiago from September to June, that is crazy. Of course, you will never get bored there. Everyday you can go out, sharing time with people from differents cities and countries and, yes!, there are lot of parties. It is one of the best cities in Spain for studying, no doubt. Santiago also is known because of its cathedral. Pilgrims around the world are coming to Santiago over the year. This is another good point for the city because there are lot of cultural choices.

At this point, If you are wondering it… No! this is not my first time being a volunteer. I was a volunteer in 2015. I went to Arandjelovac, which is a small city in Serbia. The reason why I chose that place was because I love basketball and Serbia is one of the best countries if we talk about basketball tradition and that’s why I always wanted to go there. We were an international group. People were from England, Turkey, Italy, Czech Republic, Croatia, France and Belgium. We slept on the floor of a school. It wasn’t comfortable but we got used to it with time. My tasks were hard there. That was because it was a really hot Summer and we had to do outside work as picking up the trash from the forest or painting some kind of stuff. Anyway, it was one of the best experiences in my life. And that’s why I’m here.

After finishing my master’s last year, i was looking for an opportunity to start to work in my region. After 4 months of searching, i got one as a scholar in a small company. It was fine to get some experience. I started it on February and after one month, the quarantine started and my work was suspended. Due to this, the company also stopped its activity. After three months at home without going out, I thought that it was my chance to do something different and why not?, go abroad. This is why I could find this vacant as volunteer in Poland and after an interview with Szymon, I’m here.

This is my second day in Gdansk. I was in Cracow three years ago as a tourist and I felt in love with the city and people. I hope to enjoy my time here. I just want to learn a lot from my teammates and the people from here. I’m excited about helping to the community as volunteer, growing up and improving my self as a person at the same time.

I believe that with this world pandemic it’s the time to do some differents things. I don’t think that it’s a good or bad time, it’s just different. If you have the desire and the mindset to do different things, you will always have an opportunity to do them, regardless of where you are. Just look for it and you will surely find it, like me.

 

————————————————————–

Szukasz wolontariatu zagranicznego dla siebie? Skontaktuj się z nami: erasmus@wolontariatgdansk.pl

Are You searching for Your own foreign volunteering? Contact us: erasmus@wolontariatgdansk.pl 

Projekt i wykonanie: Mehowmy