Otwarci na Gdańsk / Neda

PL
Nazywam się Neda Uzunkoleva. Mam 27 lat. Pochodzę z Bułgarii, urodziłam się i wychowałam w stolicy kraju – Sofii. To tętniące życiem miejsce różnych kultur z określonym duchem. Zawsze interesowałam się wszystkimi rodzajami sztuki, zwłaszcza kinem i literaturą. Moimi ulubionymi reżyserami są John Cassavetes i Krzysztof Kieślowski. Jestem fanką literatury francuskiej, a zwłaszcza takich pisarzy jak Romain Gary, Francoise Sagan i Delphine de Vigan. Moja pasja determinowała moje wybory naukowe i zawodowe. Ukończyłam Uniwersytet Sofijski z tytułem licencjata dziennikarstwa ze specjalnymi profilami kultury i prasy. Trudno było mi znaleźć to, czego się uczyć. Po ukończeniu liceum wziąłem roczną przerwę i przez kilka miesięcy mieszkałem w Berlinie. To był bardzo ważny okres w moim życiu, w którym mogłam swobodnie popełniać błędy, uczyć się, poznawać nowych ludzi. Potem moja miłość do kina sprawiła, że ​​spróbowałam dostać się do Narodowej Akademii Filmowej i Teatralnej w Sofii. Zgłosiłam się do „grania w teatrze dramatycznym”. Byłam bardzo bliski dostania się, ale nie udało się, co w tak młodym wieku było trudną do przezwyciężenia „porażką”. Potem studiowałam skandynawistykę i literaturę, ale z obu zrezygnowałam. W dziennikarstwie znalazłam zarówno poważną, ważną pracę, jak i ducha artystycznego. Było to związane z pisaniem, co zawsze lubiłam robić. Na trzecim roku studiów wyjechałam na Erasmusa do Wrocławia. To również moje bardzo ważne doświadczenie, które uświadomiło mi, jak ważna jest komunikacja z ludźmi z różnych krajów, aby poszerzyć swoje horyzonty.
Po powrocie pracowałam jako reporter w radiu i telewizji, odbyłam staż w jednym magazynie i powoli zaczęłam zdobywać kwalifikacje zawodowe. Pracuję głównie jako dziennikarz kulturalny.
Teraz zdecydowałam się na rok wolontariatu. Utknęłam w Sofii i potrzebowałam zmiany. Chciałam wrócić do Polski i tak przyjechałam do Gdańska. Jestem przekonana, że najlepszym sposobem, aby pomóc sobie, jest pomaganie innym.

 

ENG
My name is Neda Uzunkoleva. I am 27 years old. I come from Bulgaria and I was born and raised in the capital city Sofia. Vibrant place of mixed cultures with specific spirit. I have always had strong interest in all types of arts especially cinema and literature. My favourite directors are John Cassavetes and Krzysztof Kieślowski. I am a fan of the French literature and especially writers like Romain Gary, Francoise Sagan and Delphine de Vigan. My passion predetermined my academic and professional choices. I have graduated from Sofia University with bachelor’ s degree in journalism with special profiles culture and press. It was difficult for me to find what to study. After finishing high school I took a gap year and I lived in Berlin for a few months. It was very important time in my life where I was feeling free to make mistakes, to learn, to meet new people. After that my love for cinema made me try to get into the National Academy for film and theatre in Sofia. I applied for “acting for dramatic theatre”. I was very close to being accepted, but I wasn’t which at this early age was a“failure” hard to overcome. After that I studied Scandinavian studies and literature but both of them I quit. In journalism I found both serious hard work and artistic spirit. It was connected with writing, something I have always loved doing. During my third year I went on erasmus in Wroclaw. Also very important experience which made me realize how important is to communicate with people from different countries to broad your horizon.
Afterwards I have been working as a reporter in a radio and television, I had an internship in one magazine and slowly started to get into the profession. I have been working mainly as a cultural journalist.
Now I have decided to do one year of voluntary service. I felt stuck in Sofia and I needed a change. I wanted to get back in Poland and that is how I came to Gdansk. I am certain that the best way to help yourself is to help others.

 

————————————————————–

Szukasz wolontariatu zagranicznego dla siebie? Skontaktuj się z nami: erasmus@wolontariatgdansk.pl

Are You searching for Your own foreign volunteering? Contact us: erasmus@wolontariatgdansk.pl 

Projekt i wykonanie: Mehowmy