Otwarci na Gdańsk – Ana Marija

Poznajcie naszą nową wolontariuszkę, która dołączyła do naszego zespołu w zastępstwie za Nedę. Ana Marija przyjechała z Macedonii i będzie z nami aż do września przyszłego roku! Poznajcie ją.

ENG

My name is Ana Marija Petrova. I am a 24 year volunteer from Macedonia and I have just started my ECS service of 10 months at Regional Center of Volunteering in Gdansk, Poland.

I am a graduate bachelorette student at the Technical University, at the field of Interior Design and Design of Furniture.

During the time of my studies I had the chance to actively contribute in the work of a NGO in Stip. With this organization I have taken part in many youth initiatives, workshops, debates, trainings. Many of them took place in our city and country, and many projects with social relevant topics took place abroad. I have also had the chance to be a part of the organization team at Skopje Poster Festival, in Skopje. By being the 10th and jubilee edition this was a huge and most important experience for me at that time, as I was a graphic design student, volunteering and taking a part at this kind of project.

Also, so far, I have taken part in numerous Erasmus+ initiatives, trainings, and youth exchanges. Most remarkable experience for me was definitely the semester abroad, at the Technical University in Kosice, Slovakia.

As a designer by profession I see a challenge in every new situation in life and try to learn and make the best out of everything. I am a dynamic person who is always inspired and motivated by new experiences, new places and new people. With the aspiration to be a volunteer for an year abroad and to gain more international experience in the NGO field I quit my 9-5 job as an interior designer and started looking for volunteering opportunities. After a short research and with the help of friends with previous ECS (former EVS) experience I got the impression that this is a successful organization and it is the right place for me to progress on personal and professional field.

I am seeing this experience as a great example which would help me to better my carrier path. Beside carrier, this experience would undoubtedly help me increase my horizons of understanding.

I believe in a future of activism and kindness in which people, no matter of their professional background, will hold skills and will be looking for ways with which they will contribute to the society in a positive way. And I am hoping that a year from now my experience will motivate other people to take part at this kind of projects and to become active volunteers.

————————————————-

PL

Nazywam się Ana Marija Petrova. Jestem 24-letnią wolontariuszką z Macedonii i właśnie rozpoczęłam 10-miesięczny pobyt w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Jestem absolwentką studiów licencjackich na Politechnice, na kierunku Projektowanie Wnętrz i Meble.

W czasie studiów miałam okazję aktywnie uczestniczyć w pracach organizacji pozarządowej w mojej rodzinnej miejscowości Stip. Dzięki tej organizacji brałam udział w wielu inicjatywach młodzieżowych, warsztatach, debatach, szkoleniach. Wiele z nich miało miejsce w naszym mieście i kraju, a wiele projektów o tematyce społecznej za granicą.

Miałam również okazję być częścią zespołu organizacyjnego festiwalu plakatu w Skopje w Skopje. Bycie częścią tamtej 10. i jubileuszowej edycji było dla mnie w tamtym czasie ogromnym i najważniejszym doświadczeniem, ponieważ byłam mogłam realizować się jako studentka projektowania graficznego i jednocześnie jako wolontariuszka.

Do tej pory brałam udział w licznych inicjatywach Erasmus +, szkoleniach i wymianach młodzieżowych. Najbardziej niezwykłym doświadczeniem był dla mnie zdecydowanie semestr za granicą, na Politechnice w Koszycach na Słowacji.

Jako projektantka z zawodu dostrzegam wyzwanie w każdej nowej sytuacji życiowej i staram się uczyć i jak najlepiej wykorzystywać wszystko. Jestem osobą dynamiczną, którą zawsze inspirują i motywują: nowe doświadczenia, nowe miejsca i nowi ludzie. Chcąc zostać wolontariuszką zagraniczną i zdobyć więcej międzynarodowego doświadczenia w dziedzinie organizacji pozarządowych, rzuciłam pracę jako projektant wnętrz od 9:00 do 17:00 i zaczęłam szukać możliwości wolontariatu. Po krótkich poszukiwaniach i dzięki pomocy przyjaciół z wcześniejszym doświadczeniem w EKS (dawny EVS) znalazłem RCWG i odniosłam wrażenie, że jest to organizacja odnosząca sukcesy i jest to dla mnie odpowiednie miejsce do rozwoju osobistego i zawodowego.

Traktuję to doświadczenie jako wspaniały przykład, który pomógłby mi ulepszyć ścieżkę kariery. Poza karierą to doświadczenie niewątpliwie pomogłoby mi poszerzyć moje horyzonty zrozumienia i wrażliwości.

Wierzę w przyszłość aktywizmu i życzliwości, w której ludzie, bez względu na ich doświadczenie zawodowe, będą posiadali umiejętności i będą szukać sposobów, dzięki którym wnosią pozytywny wkład w społeczeństwo. I mam nadzieję, że za rok moje doświadczenie zmotywuje innych ludzi do udziału w tego typu projektach i do bycia aktywnymi wolontariuszami.

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy