Oficer sprawdzi dostępność Gdyni dla osób niepełnosprawnych

Do jego głównych obowiązków należeć będzie wdrażanie uchwalonych przez Miasto Gdynia Standardów Dostępności, monitorowanie miejskich inwestycji i zachęcanie do stosowania w nowych i już istniejących budynkach rozwiązań technicznych, przyjaznych dla osób niepełnosprawnych.

 
Nowym Ekspertem Dostępności jest pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. arch. Marek Wysocki. Współpracujemy już wiele lat. Za nami, między innymi warsztaty architektoniczne, podczas których studenci sporządzali w Gdyni mapę dostępności. W tym celu przemierzali ulice miasta na wózkach albo z zawiązanymi oczami, by lepiej wczuć się w sytuację osób niepełnosprawnych. Wdrożono w życie wiele zaproponowanych przez nich rozwiązań, ułatwiających poruszanie się osobom z dysfunkcjami ruchowymi. – mówi Beata Wachowiak-Zwara – pełnomocnik prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych.

 
Jak tłumaczy Marek Wysocki, integracja osób pełno i niepełnosprawnych jest możliwa. Jak wynika z badań, zwiększenie użyteczności inwestycji to koszt jednego procenta względem całej budowy, a adaptacja obiektu może się przysłużyć wszystkim, osobom starszym, opiekunom małych dzieci czy  rowerzystom. Takim rozwiązaniem są pochylnie zamiast schodów.

 
Do obowiązków gdyńskiego Access Oficera należy w szczególności:

  1. Opiniowanie dokumentacji projektowej pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa i dostępności dla niepełnosprawnych.
  2. Ocenianie zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi standardami w Gdyni.
  3. Opiniowanie projektów podlegających uzgodnieniu przez zarządcę – w formie pisemnej lub/i otwartych dyskusji.
  4. Ustalanie szczególnych wytycznych dla formułowania warunków technicznych budowy dróg i infrastruktury – na wniosek UD.
  5. Ocena szczegółowa rozwiązań technicznych elementów w przestrzeni publicznej pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
  6. Ocena dostępności obiektów, ulic i placów, placów publicznych, parkingów, terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych, a także rozwiązań przejść pieszych w układach komunikacyjnych budowy dróg, ulic, ścieżek/dróg rowerowych oraz naziemnych elementów  infrastruktury w obrębie pasa drogowego i innych miejsc ogólnodostępnych.
  7. Zalecanie do stosowania autorskich rozwiązań standardów dla osób niepełnosprawnych w nietypowych układach zagospodarowania przestrzeni publicznej i układów komunikacyjnych.
  8. Inicjowanie wprowadzania oznakowania miejsc niebezpiecznych (ew. identyfikowanie ich w mieście) oraz wnioskowanie o ich zmianę poprzez przebudowę.
  9. Opiniowanie wniosków o budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w pasach drogowych, w szczególności w chodnikach bezpośrednio przylegających do zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

 

 

 

 

Foto: bluebadgestyle.com

Projekt i wykonanie: Mehowmy