O INICJATYWIE

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza do Partnerstwa na rzecz Ukrainy.

Celem inicjatywy jest wymiana informacji oraz wspólna koordynacja działań na rzecz Ukrainek i Ukraińców, którzy szukają bezpiecznej przystani i wsparcia na terenie województwa pomorskiego.

Partnerstwo jest realizowane poprzez:

 • wspólną organizację i koordynację działań społecznych na rzecz uchodźców na terenie woj. pomorskiego
 • wymianę informacji o prowadzonych akcjach pomocowych
 • budowanie bazy zasobów pomorskich NGO’s w celu ułatwienia wyszukiwania informacji o możliwości uzyskania wsparcia (np. w zakresie pomocy psychologicznej, zakwaterowania, inicjatyw integracyjnych itd.)
 • wymianę informacji o potrzebach osób wymagających wsparcia
 • budowanie bazy wolontariuszy, którzy chcą się zaangażować w działania organizacji niosących pomoc
 • wymianę informacji na profilu na Facebooku @wolontariatpomorze

Partnerstwo może służyć także reprezentacji sektora pozarządowego wobec administracji samorządowej, regionalnej i centralnej w celu:

 • usprawnienia przepływu informacji
 • koordynacji współpracy międzysektorowej
 • poszukiwania wsparcia dla inicjatyw oddolnych podejmowanych ze strony społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, mających na celu pomoc uchodźcom przybywającym do woj. pomorskiego

Zasady Partnerstwa:

 • do partnerstwa mogą dołączyć wszystkie NGO’sy działające na terenie woj. pomorskiego
 • partnerstwo działa w formule nieformalnej grupy partnerskiej
 • udział w partnerstwie ma charakter społeczny, non-profit
 • partnerstwo działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy partnerów
 • partnerzy mogą podejmować inne inicjatywy w zależności od bieżących potrzeb
Projekt i wykonanie: Mehowmy