Nasze zdanie o wolontariacie

Dzisiaj w Dzienniku Bałtyckim na szóstej stronie ukazał się artykuł: Pana  Jacka Wiercińskiego  „Uczniowie mieli obsługiwać dział egzekucji długów w magistracie !”.


Artykuł ten porusza kwestie działania wolontariuszy i wolontariuszek w instytucji publicznej jaką jest Urząd Miasta Gdańsk. Według osób, które pozostały anonimowe działalność wolontariuszy i wolontariuszek  w takiej formie jest nielegalna lub sprzeczna z ideą wolontariatu jako zjawiska. Tekst ten wpływa negatywnie na wizerunek Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, które jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową i nie pobiera żadnych opłat od instytucji i organizacji dających ofertę jak i  wolontariuszy i wolontariuszek. Artykuł krytycznie odnosi się do Urzędu Miasta, który za naszą namową oraz w ramach Projektu „Synergia” finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stworzyło możliwości działania wolontariackiego nie tylko uczniom liceów ale także osobom, które maja problemy z odnalezieniem się w obecnych realiach rynku pracy.


Urząd Miasta Gdańsk jako instytucja publiczna nie jest nastawiona na zysk, to znaczy nie zarabia na swojej działalności, tak więc nikt nie odniósł korzyści finansowych z działania  wolontariuszy i wolontariuszek. Tłumacząc idę tych działań  trzeba wskazać, że celem urzędu  jest rozwiązywanie problemów, potrzeb mieszkańców oraz rozwój przestrzeni miejskiej, którego rezultatem ma być polepszenie jakości życia. Wolontariuszki i wolontariusze działający w magistracie działali dobrowolnie, bezpłatnie z sobie znaną  motywacją w tym przypadku m.in. uzyskaniem doświadczenia zawodowego. Należy tu  wskazać, że wolontariat nie jest bezinteresowny tylko bezpłatny. Przytoczona w artykule  niezgodność z prawem odnosi się do zakresów zadań wolontariuszy i wolontariuszek. Zadania te zostały przeorganizowane, nie ze względu na to, że wolontariat w urzędzie  jest sam w sobie nielegalny a dlatego, że istnieją pewne ograniczenia prawne, dotyczące konkretnych stanowisk pracy – nie będących jednocześnie obowiązkami wolontariusza – gdyż jest on wyłącznie pomocnikiem a nie pracownikiem. Przed rozpoczęciem świadczeń zakres zadań został dostosowany do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.


„Urząd miasta nie chciał zatrudnić wolontariuszy!” Z inicjatywy Regionalnego Centrum Wolontariatu przedstawiciele magistratu wyrazili zgodę na współpracę  biorąc pod uwagę korzyści dla wolontariuszy i wolontariuszek, którzy dzięki temu uczą się kultury organizacyjnej, działania w zespole oraz zdobywają praktyczne umiejętności przy jednoczesnym wspieraniu mieszkańców miasta Gdańsk. Wolontariusze nie są zatrudniani gdyż nie są pracownikami. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie (..  wolontariat to dobrowolne świadome bezpłatne działanie  na rzecz społeczności lokalnej…) Zgodnie z Art. 42. 1. wolontariusze i wolontariuszki mogą działać na rzecz:

 

  • organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego,
  • organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
  • jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej- zwanych dalej „korzystającymi”.

 

Przedstawione w tekście pozostałe oferty dotyczą wsparcia organizacji pozarządowych, tzn. tłumaczenie na język francuski zaproszenia na konferencję poświęconą problematyce bezdomności, pomoc w biurze stowarzyszenia zajmującego się problemami kobiet, czy prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkole dla dzieci z niepełnosprawnością.


Rolą Centrum Wolontariatu w Gdańsku nie jest ratowanie rynku pracy, ale pokazywanie jak wolontariat jest różnorodny, jak jest potrzebny społecznie oraz jak jest potrzebnym samym wolontariuszom – do wzmacniania ich kompetencji społecznych i zawodowych. Czy wolontariat ułatwia karierę i czy tak ma być? Tak ułatwia i tak, tak właśnie ma być. W tym miejscu warto sięgnąć po opinię Komisji Europejskiej odnośnie wolontariatu która wskazuje ,że  ze względu na swoją specyfikę wolontariat wzmacnia kapitał ludzki przy jednoczesnym budowaniu kapitału społecznego, który jest kluczowy w procesie integracji społecznej i zawodowej. Wolontariat jest rekomendowany przez Komisję Europejską jako „skuteczne i efektywne narzędzie aktywizacji zawodowej” – świadczy o tym między innymi rezolucja Parlamentu Europejskiego z 22 kwietnia 2008 roku o roli wolontariatu w budowaniu spójności ekonomiczno-społecznej.

 

Mamy nadzieję, że fakty podane w naszym tekście definitywnie rozwieją wszystkie watpliwości. Z naszej perspektywy wiemy, że wiedza na temat wolontariatu wśród mieszkańców Gdańska wciąż jest niska, co powoduje niejasności przedstawione między innymi w komentarzach po artykule Dziennika Bałtyckiego. Zachęcamy do prezentacji na łamach lokalnej prasy merytorycznego artykułu na temat wolontariatu w celu uniknięcia takich sensacji w przyszłości. Jeżeli chcą państwo poznać wolontariat zapraszamy na naszą stronę www.kiwi.org.pl oraz do naszego biura we Wrzeszczu.

 

Poniżej link do artykułu Dzienika Bałtyckiego :

http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/1107113,gdansk-uczniowie-mieli-obslugiwac-dzial-egzekucji-dlugow-w,id,t.html

 


Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Projekt i wykonanie: Mehowmy