Nabór na ekspertów w Programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza uzupełniający nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert składanych w ramach edycji 2018 Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Osoby kandydujące na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

– posiadać wykształcenie wyższe;
– posiadać 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych do składania ofert, tj. podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny ofert, a także wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu przed rozpoczęciem oceny ofert oraz mieć możliwość oceny w formie elektronicznej (poprzez Generator Ofert).

Jak się zgłosić?

Kwestionariusz osobowy powinien być wypełniony elektronicznie, na załączonym formularzu w wersji edytowalnej i przesłany na adres: Sekretariat_WK@KPRM.gov.pl do 18.02.2018 r.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową i poproszone o możliwie najszybsze dostarczenie kompletu dokumentów:

– podpisanego kwestionariusza osobowego;
– potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
– kopii dokumentów potwierdzających kompetencje kandydatakandydatki;
– oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Więcej informacji i formularz tutaj: http://ogloszenia.ngo.pl/3758-uzupelniajacy-nabor-na-ekspertow-w-programie-funduszu-inicjatyw-obywatelskich.html

Projekt i wykonanie: Mehowmy