Można składać wnioski do „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego”

Można już składać wnioski o przyznanie „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego” dla: Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku i – po raz pierwszy – dla Gdańskiego Społecznika Roku. Wnioski można składać do 5 lutego.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w każdej z trzech kategorii, mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe lub mieszkańcy Gdańska (minimum 10 osób). Co ważne, Nagrody nie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które w ciągu ostatnich 5 lat były Laureatami Nagrody.

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która ma siedzibę i działa na terenie Gdańska i w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, dane nominowanej organizacji pozarządowej oraz informacje o jej działalności z podkreśleniem zasług uzasadniających przyznanie Nagrody. Do wniosku należy dołączyć na płycie CD jego wersję elektroniczną zawierającą również dokumentację prezentującą działalność i osiągnięcia nominowanego.

Szczegółowy regulamin i wnioski do pobrania znajdują się TUTAJ. 

Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku / Gdański Darczyńca Roku / Gdański Społecznik Roku” – Wydział Polityki Społecznej, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – sala Obsługi Mieszkańców (stanowisko nr 15, 16, 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego danego roku kalendarzowego. W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, wnioski muszą wpłynąć do 5 lutego danego roku kalendarzowego do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej pod numerem tel. 58/323-67-47, 58/323-67-38 lub adresem: katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl, anna.stefanska@gdansk.gda.pl

Dotychczasowi Laureaci nagrody im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej działającej na terenie Gdańska:
– za rok 2000 – Gdańskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
– 2001 r. – Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków
– 2002 r. – Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej „Wspólnota” oraz Hospicjum Pallotinum
– 2003 r.- Hufiec ZHP „Gdańsk Śródmieście”
– 2004 r. – Stowarzyszenie Muzyczne „FORZA” oraz Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników
– 2005 r. – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
– 2006 r. – Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku
– 2007 r. – Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
– 2008 r. – Stowarzyszenie Stara Oliwa
– 2009 r. – Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – Koło w Gdańsku
– 2010 r. – Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
– 2011r. – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
– 2012r. – Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Dotychczasowi Laureaci nagrody Gdańskiego Darczyńcy Roku:
– za rok 2005 – Lech Kaźmierczyk
– 2006 r. – Bogumiła Rydlewska
– 2007 r. – Henryk Janikowski
– 2008 r. – nie wyłoniono
– 2009 r. – Piotr Dzik
– 2010 r. – nie wyłoniono
– 2011 r. – Barbara Piasecka-Johnson
– 2012 r. – nie wyłoniono


Foto: gdansk.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy