Miasto Gdańsk ogłosiło otwarte konkursy ofert

Miasto Gdańsk ogłosiło otwarte konkursy ofert skierowane do organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców Gdańska. Oferty można złożyć m.in. w obszarze kultury, pomocy społecznej czy organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.


Konkursy dotyczą zadań z następujących obszarów:

1. kultury – termin składania ofert mija 11 grudnia 2013 r.
2. pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – termin składania ofert mija 6 grudnia 2013 r.
3. z zakresu zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej – termin składania ofert jest różny w zależności od rodzaju zadań:
– w zakresie renowacji istniejących oraz tworzenie nowych miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych (małe zieleńce wypoczynkowe) – mija 14 lutego 2014 r.,
– w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – mija 14 marca 2014 r.
– dla pozostałych zadań: termin mija 11 grudnia 2013 r.

Wszystkie wymienione wyżej konkursy są organizowane w ramach „Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.

Szczegółowe warunku konkursu, druk oferty oraz wzór karty oceny oferty znajdują się TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

Foto: toastmastersleaders.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy