Konsultacje projektu „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Propozycje uwag można zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem udostępnionego formularza na adres e-mail: izabela.michnowskai@gdansk.uw.gov.pl do dnia 5 listopada 2018 r.

Treśc projektu i formularz tutaj: dokumenty

Projekt i wykonanie: Mehowmy