Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

 

Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Cel główny projektu to wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB, ang. Corporate Social Responsibility, CSR) wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, Urzędów Marszałkowskich oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE). Projekt ma również na celu promocję przedsiębiorców społecznie odpowiedzialnych w działaniach samorządów skierowanych na rozwój przedsiębiorczości i inwestycji oraz ma zachęcać do wdrażania idei CSR przez realizację pilotażowych projektów przez MŚP.


 

Projekt ma zasięg ogólnopolski i składa się z 3 komponentów. Komponent 1 obejmuje budowę kompetencji w dziedzinie CSR przez m.in. spotkania informacyjne dla przedstawicieli MŚP oraz szkolenia dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i COIE. Spotkania informacyjne i szkolenia planowane są w każdym z 16 województw.


 

Kolejny komponent to pomoc we wdrażaniu rozwiązań CSR przez realizację pilotażowych projektów MŚP. W tym celu w projekcie zaplanowano organizację konkursu dla MŚP, w którym przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu działań CSR powiązanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Konkurs dla MŚP jest największym pod względem wartości działaniem w ramach projektu.


 

Komponent 3 ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk i działania komunikacyjne na temat rezultatów projektów wdrożonych przez MŚP.


 

Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy znajduje się na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

 

 

 

 

Foto: http://www.seniorflexonics.de

Projekt i wykonanie: Mehowmy