Konkurs na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Wnioskodawcą może być wyłącznie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zadaniem Beneficjentów wybranych w ramach konkursu będzie:

1. przekazanie gminom (uczestnikom projektu) grantów na przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w gminach;
2. wsparcie gmin w przeprowadzeniu ww. procesu konsultacji społecznych.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-8/

Projekt i wykonanie: Mehowmy