Konkurs na dofinansowanie w roku 2012 organizacji zajęć sportowych dla uczniów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem w 2012 roku wynosi: 12 mln zł, w tym:

  • na realizację zadania nr 1 – 3,0 mln
  • na realizację zadania nr 2 – 9,0 mln zł  

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz. 1290)

Zadania przewidziane do realizacji:

W roku 2012 środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznacza się na dofinansowanie realizacji 2 zadań:

  • Zadanie nr 1 „Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych;
  • Zadanie nr 2 „Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane w szczególności na realizację programów „Powszechnej nauki pływania”.

 Konkurs adresowany jest do:

  • klubów  sportowych działających w formie stowarzyszenia,
  • organizacji pozarządowych, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na każde z wymienionych zadań. We wniosku należy wykazać wszystkie zajęcia, o dofinansowanie których podmiot ubiega się w danym roku.

Więcej informacji

za: ngo.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy