Konkurs Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

2 września mija termin składania ofert na realizację zadań w roku 2012 z zakresu pomocy społecznej.


Konkurs obejmuje cztery zadania: pierwsze z nich to udzielenie schronienia poprzez zapewnienie posiłku i tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia o standardzie domu dla bezdomnych dla 30 mężczyzn w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagających opieki osób drugich w tym usług pielęgniarskich. Przewidywana kwota dofinansowania w tym przypadku to  93.840,00 zł. Drugie zadanie obejmuje  Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla średnio 6 matek z małoletnimi dziećmi, matek karmiących i kobiet w ciąży.  kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w 2012 roku – 18.768,00, zł.  Trzecie to  prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności z dzielnic: Morena, Piecki – Migowo, Niedźwiednik na kwotę  37.350,00 zł.

 

Oferty na realizację zadania w ramach konkursu mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Treść niniejszego ogłoszenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przez 21 dni od dnia podpisania Zarządzenia przez Prezydenta Miasta Gdańska.

 

Formularze ofert można pobrać ze strony: www.mopr.gda.pl albo www.bip.mopr.gda.pl lub odebrać na miejscu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, pokój nr 4 (Kancelaria). Merytorycznych konsultacji udzielają:

w zakresie zadań Nr I oraz Nr II:

  • p. Robert Klimczak, Dział ds. Osób Bezdomnych, ul. Wolności 16
    w Gdańsku, tel. 58/
    522-38-40;

w zakresie zadania Nr III

  • p. Bożena Paluch, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych,
    ul. Dyrekcyjna 5 w Gdańsku, tel. 58/320-53-44.

W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udzielają:

  • p. Ewa Kremer i p. Marcin Zawisza, ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel. 58/342-31-58, e-mail: wspolpracazngo@mopr.gda.pl.

 

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2012” w formie pisemnej. Oferty na realizację zadańzostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 15 września 2012 roku.

 

Szczegóły: http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,808,22955.html

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy