Konkurs dotacyjny MEN: Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert pn. „Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych”. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą szkoły lub placówki, do których uczęszczają uczniowie niewidomi. Termin składania ofert upływa 16 września 2011 r.

 Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Projekt i wykonanie: Mehowmy