Konkurs dotacyjny dla spółdzielni socjalnych

Konkurs dotacyjny dla spółdzielni socjalnych
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP ogłasza konkurs dotacyjny (edycja 2012) dla spółdzielni socjalnych z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i podlaskiego, finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków własnych Stowarzyszenie WAMA-COOP.

Zasady Konkursu oraz wzory dokumentów konkursowych znajdą Państwo na stronie http://www.wamacoop.olsztyn.pl/. Konkurs ma na celu zwiększenie aktywności i konkurencyjności istniejących spółdzielni socjalnych z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i podlaskiego poprzez przyznanie dotacji finansowych spółdzielniom socjalnym na rzecz realizacji projektów przyczyniających się do:
1. rozwoju współpracy międzysektorowej;
2. rozwoju i/lub wprowadzania nowych produktów.

Projekty w ww. obszarach mogą być realizowane tylko w sferze realizacji zadań pożytku publicznego spółdzielni socjalnych i powinny dotyczyć przynajmniej jednego z 33 pkt. z artykułu 4 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spółdzielnie socjalne nie mogą realizować projektów w ww. obszarach w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
Projekt „Regionalny Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej” realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP we współpracy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Spółdzielcy, którzy zdecydują się na aplikowanie o środki w ramach projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia doradczego.
Źródło: http://www.wamacoop.olsztyn.pl/

Projekt i wykonanie: Mehowmy