Klub Integracji Społecznej

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku uruchamia Klub Integracji Społecznej (KIS).
Będzie to innowacyjny program wykorzystujący wolontariat jako narzędzie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach oferty KIS obecnie oferujemy:

  • możliwość konsultacji ze specjalistami w zakresie odbywania wolontariatu stałego i akcyjnego,
  • możliwość zapoznania się z możliwościami odbywania wolontariatu na terenie Gdańska.

Wkrótce uruchomimy kolejne działania, w tym szkolenia i warsztaty, konsultacje ze specjalistami oraz możliwośc rozwoju swoich kompetencji i umiejętności.

Z oferty KIS będą mogły skorzystać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zgodnie z zapisem ustawy o zatrudnieniu socjalnym, to w szczególności:

  • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
  • chorych psychicznie , w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  • bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,
  • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem , w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, wkrótce więcej informacji!

Projekt i wykonanie: Mehowmy