Granty z Kultury

KULTURA

Rodzaj wsparcia
    

DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?

1. Samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego).

2. Organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe.

3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych, a także zadań dotyczących edukacji medialnej, przy czym:

1) przez zadania edukacyjno-animacyjne rozumie się:

a) zadania interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności,

b)zadania integracyjne, oparte na współdziałaniu przedstawicieli różnych grup wiekowych i różnych środowisk,

c) zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności;

2) przez zadania dotyczące edukacji medialnej rozumie się:

a) zadania rozwijające umiejętność świadomego, krytycznego i twórczego korzystania ze środków społecznego przekazu,

b) zadania obejmujące tworzenie, udostępnianie na jednej z wolnych licencji i pilotaż otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu edukacji kulturalnej i medialnej.

Opis

Organizatorem Programu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cel programu: rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz kompetencji medialnych.

Prognozowany budżet programu: 10 000 000 zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł.

W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu przedstawionego we wniosku.

 

Ostateczne terminy składania wniosków:

30 listopada 2011,

31 marca 2012.

 

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do programu.

Więcej informacji

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy…

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Małgorzata Kurek – tel. (22) 4210285, mkurek@mkidn.gov.pl

Sylwia Szewczuk-Szepietowska – tel. (22) 4210171, sszewczuk@mkidn.g

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy