Dofinansowanie posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja oraz zarejestrowane organizacje pozarządowe prowadzące dożywianie dzieci w okresie lipiec – sierpień 2012.

Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 14.06.2012 (decyduje data wpłynięcia wniosku), zawierający:

– szczegółowe dane adresowe instytucji wnioskującej i informacje o dotychczasowym dożywianiu

– informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się o dofinansowanie posiłków

– aktualny wyciąg KRS i potwierdzony statut (dotyczy tylko stowarzyszeń lub fundacji)

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 14.06.2012 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku).

Więcej informacji oraz wszelkie formularze na stronie fundacji www.pfpd.org

 

 

 

 

Źródło: http://www.pfpd.org/?page_id=6

Zdjęcie: Hans Hillewaert

Projekt i wykonanie: Mehowmy