Bank BPH partnerem Karty Różnorodności

Bank BPH, jako jedyny Bank w Polsce, został partnerem Karty Różnorodności we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karta Różnorodności to dobrowolne zobowiązanie do wprowadzenia rozwiązań na rzecz równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy, zapewnienia równości w zakresie dostępu do awansów i szkoleń, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Przestrzeganie postanowień Karty Różnorodności to jedno z działań Banku na rzecz promowania różnorodności, obok programów rozwojowych, dobrych praktyk, komunikacji wewnętrznej i działań zewnętrznych.

 

 

Różnorodnie w Banku BPH

Bank BPH od lat prowadzi swoją działalność w duchu promowania różnorodności – doceniania indywidualnego potencjału pracowników i wyrównywania szans. Rok 2012 był przełomowy dla tych działań, ponieważ został powołany zespół odpowiedzialny za wdrożenie i realizację Strategii Różnorodności, a Bank został partnerem Karty Różnorodności. Różnorodność to nie tylko kolor skóry czy wyznanie. W Polskich realiach pracownicy, oprócz tak oczywistej różnicy jak płeć, różnią się w wielu innych aspektach – stażem pracy, doświadczeniami, czy odmiennymi zainteresowaniami – mówi Malwina Fidyk, Menedżer ds. CSR i Różnorodności w Banku BPH.

 

Programy rozwojowe

W Banku BPH realizowane są liczne inicjatywy rozwojowe dla kobiet. Jednym z flagowych przykładów jest od lat rozwijana organizacja korporacyjna GE Women’s Network. Jej celem jest promowanie rozwoju kobiet, doskonalenie ich umiejętności menedżerskich oraz pomoc w rozwoju osobistym i planowaniu własnej ścieżki kariery. Wdrożony został także Future Leaders Program dla kobiet o wysokim potencjale rozwojowym. Jego celem jest wsparcie rozwoju umiejętności menedżerskich uczestniczek. Trwający rok program obejmuje cykl szkoleń podnoszących umiejętności miękkie, wiedzę biznesową i indywidualne kompetencje.

 

Bank opracowuje również program Doświadczenie+ dla pracowników z najdłuższym stażem pracy, którzy będą mogli rozwijać się w roli mentorów lub szkoleniowców i dzielić się swoją cenną wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami.

 

Dobre praktyki

Jednym z przykładów dobrych praktyk w zakresie różnorodności jest wdrożenie programu Babymagination – z myślą o pracownikach Banku, którzy zostali lub niedługo zostaną rodzicami, a także ich menedżerów. W odpowiedzi na ich potrzeby został stworzony Podręcznik Pracownika – Rodzica oraz Podręcznik dla Przełożonego, które w przejrzysty sposób przedstawiają najważniejsze informacje dotyczące kwestii prawnych, finansowych i formalnych związanych z rodzicielstwem. Dodatkowym ułatwieniem dla pracownika i jego przełożonego są zestawy szablonów wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów związanych z okresem ciąży i rodzicielstwa. Umożliwiono im również korzystanie z firmowego intranetu z prywatnych komputerów, w tym platformę e-learningową z zestawem ponad 90 szkoleń.

 

Komunikacja wewnętrzna

 

Bank dba o to, żeby uświadamiać pracownikom korzyści wynikające z zarządzania różnorodnością, takie jak wzrost efektywności pracy, kreatywności zespołów i wypracowywanie nieszablonowych rozwiązań. Aby tworzyć różnorodne środowisko pracy przeprowadzono cykl warsztatów dla menedżerów. Pracownicy wspólnie opracowywali nowe rozwiązania, dzielili się doświadczeniami i zmierzyli ze stereotypami. Wyniki dyskusji stały się podstawą do opracowania kolejnych działań, które zostaną wdrożone w ramach strategii różnorodności.

 

Działania zewnętrzne

Bank BPH bardzo aktywnie realizuje działania na rzecz różnorodności również poprzez swoją działalność charytatywną. Pracownicy-wolontariusze angażują się w projekty mające na celu wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej. Są to m.in. działania na rzecz samotnych matek, osób niepełnosprawnych, a także edukacja w szkołach i uniwersytetach trzeciego wieku.

 

W 2013 roku Bank będzie kontynuował działania na rzecz różnorodności we wszystkich obszarach.

 

 

 

 

Źródło: mat. pras.

Projekt i wykonanie: Mehowmy