PSONI KOŁO GDAŃSK

Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk
PSONI Gdańsk - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku prowadzi szeroką działalności statutową, nieodpłatną na rzecz rehabilitacji, aktywizacji, wsparcia osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie skupia 260 członków oraz obejmuje opieką prawie 1000 osób w różnych formach dziennej aktywności. Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej ich członka i by umiały przekształcać własne doświadczenia w gotowość niesienia pomocy innym. Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Nasze zadania to: - Rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka Inicjowanie rozwiązań prawnych, współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej. - Organizowanie i prowadzenie placówek, programów, projektów służących rehabilitacji, terapii, edukacji, przygotowaniu do pracy i zatrudnieniu, wspieraniu w: zamieszkiwaniu, realizacji zainteresowań kulturalnych i sportowych, spędzaniu czasu wolnego, samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pomoc prawna, terapeutyczna, życiowa oraz informacja dla ich rodzin. - Szkolenia rodziców i profesjonalistów. - Działalność wydawnicza i współpraca z mediami w celu zmiany postaw społecznych i budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania w formie prowadzenia placówek i stałych programów wieloletnich oraz poprzez cykliczne i jednorazowe projekty krótkoterminowe. Placówki i programy wieloletnie prowadzone przez gdańskie koło stowarzyszenia: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Pawła Adamowicza w Gdańsku, Warsztat Terapii Zajęciowej , Środowiskowy Dom Samopomocy, Teatr Razem, Zespół Remont Pomp, Orkiestra „Vita Activa” , Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnością, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BIZON” , Zespół Mieszkań Społecznych W PSONI Koło w Gdańsku realizujemy również działania Wolontariackie: Od lat realizujemy projekt wolontariacki Best Buddies. Best Buddies Poland to część międzynarodowego ruchu wolontariackiego. Best Buddies Poland to część międzynarodowego ruchu wolontariackiego Best Buddies International. Program tworzy możliwości przyjaźni jeden na jeden z osobami z intelektualnymi i rozwojowymi niepełnosprawnościami. Dołączając do Best Buddies stajesz się częścią rozwijającego się ruchu osób z niepełnosprawnościami lub bez, którym zależy, aby każdy miał równe możliwości posiadania przyjaciela. Uspołecznianie to jedno z najprostszych, ale często niedocenianych rozwiązań problemu wykluczenia, które od wielu lat doskwiera osobom z niepełnosprawnościami. Co roku przyjeżdżają do nas wolontariusze zagraniczni w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy wspierają nasze placówki. PSONI Koło w Gdańsku jest również Lokalnym Centrum Wolontariatu dla dzielnicy Przymorze.
GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy