Stowarzyszenie Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum"

Głównym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych, szkoleniowych, opiekuńczych, kulturalnych, integracyjnych. Stowarzyszenia realizuje swe cele poprzez: 1) organizację zajęć edukacyjnych dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci; 2) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji; 3) realizowanie zadań oświatowych; 4) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych oraz nowoczesnych technologii; 5) Prowadzenie różnorodnych działań w formie wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w ramach wychowania przedszkolnego, wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji obywatelskiej, wypoczynku oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; 6) Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu dzieci, młodzieży i dorosłych, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia: specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty; 7) Działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu; 8) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów; 9) Organizowanie imprez kulturalnych; 10) Działalność wydawniczą, 11) Finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy