Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD) od 2006 r. wszechstronnie pomaga dzieciom zautyzmem oraz ich rodzinom. IWRD jest pierwszą w Polsce i Europie repliką Princeton Child Development Institute w USA, jednej z najlepszych placówek terapeutycznych na świecie.

IWRD zajmuje się działalnościąterapeutyczną, edukacyjną, badawczą i szkoleniową, wykorzystując najnowsze metody naukowe. Prowadzi przedszkole specjalne dla dzieci zautyzmem, do którego uczęszcza obecnie 22 dzieci. Terapia dzieci z autyzmem odbywa się w oparciu o zasady stosowanej analizy zachowania, której wysoka skuteczność jest potwierdzona naukowo. W IWRD działa także przedszkole integracyjne, dzięki czemu możliwa jest integracja dzieci z autyzmem z grupą rówieśniczą.

Od roku szkolnego 2017/2018 IWRD realizuje we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 69 w Gdańsku projekt „Model edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, który uzyskał status eksperymentu pedagogicznego, pod opieką naukową Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach projektu powstała klasa specjalna dla dzieci z autyzmem w ogólnodostępnej szkole, która realizuje nowatorski program edukacji włączającej, stworzony na bazie modelu edukacyjno terapeutycznego IWRD. Projekt zakłada coroczny nabór do nowego oddziału pierwszej klasy.

Ponadto działająca w ramach IWRD Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna obejmuje rocznie swoją opieką ponad 80 dzieci i ich rodziny. W ofercie poradni są m.in. konsultacje diagnostyczne, porady, czy tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych i instruktaż dla rodziców. Natomiast Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli prowadzi szkolenia i kursy, z których dotychczas skorzystało ok. 2000 osób z Polski i innych krajów (m.in. z Norwegii, Austrii, Słowacji, Włoch). IWRD pomaga także w tworzeniu podobnych rekomendowanych placówek w Polsce i za granicą. We współpracy z Uniwersytetem Gdańskim (UG) organizuje międzynarodowe sympozja naukowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska specjalistów, naukowców oraz rodziców dzieci z autyzmem. Współpracuje też z UG w zakresie studiów podyplomowych oraz staży dla studentów (http://www.saz.ug.edu.pl/). Z Politechniką Gdańską realizuje projekty dot. tworzenia innowacyjnych aplikacji na tablety stosowanych w terapii osób z autyzmem (http://autyzm.eti.pg.gda.pl/). Prowadzi też stałą współpracę naukową z norweskim Uniwersytetem Oslo Metropolitan University.

Fundacja IWRD powstała dzięki Barbarze Piaseckiej Johnson, która ufundowała siedzibę, natomiast Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson do dziś wspiera działalność IWRD. Powstanie siedziby Fundacji wparła też Gmina Miasta Gdańska przekazując w drodze darowizny działkę. Oficjalną Ambasadorką Fundacji IWRD jest Katarzyna Zielińska, która wspiera Fundację i angażuje się na rzecz podnoszenia świadomości społecznej nt. autyzmu. Fundacja IWRD prowadzi też działalność informacyjno-edukacyjną, organizując akcje społeczne, m.in. corocznie kampanie społeczne z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2 kwietnia).

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy