Fundacja FLY

Fundacja powstała z potrzeby serca w czerwcu 2012 roku., z myślą oosobach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pierwszą grupą, na rzecz której działa Fundacja, sąosoby kończące aktywność zawodową, czyli „starsza młodzież”. Wieloletnie doświadczenie osób kierujących Fundacją w pracy z seniorami owocuje organizacją bogatej oferty zajęć: wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, ruchowych, rozwijających pasje i zainteresowania oraz kursów komputerowych. Naszym celem jest aktywizacja osób starszych dla poprawy jakości i poziomu życia, oraz wykreowanie pozytywnej, aktywnej i zintegrowanej społeczności osób starszych. Działamy na terenie Gdyni oraz gminy Kosakowo. W zajęciach dla Seniorów uczestniczy ponad 1200 osób.

Drugą grupą, do której dociera Fundacja jest gdyńskamłodzież pochodząca z niezamożnych rodzin, którą wspieramy poprzez przez organizację pomocy w nauce, regularnych korepetycji, zajęć pozalekcyjnych i opieki świetlicowej w ramach Klubu Młodzieżowego. Fundusze na jego działanie pozyskujemy dzięki Sklepikowi Charytatywnemu oraz akcjom organizowanym przez Klub Charytatywny Y’s Men’s Club Gdynia. Klub Młodzieżowy FLY liczy 40 osób.

Naszą działalność opieramy nawolontariacie. Dzięki temu koszt udziału w zajęciach jest symboliczny. W Fundacji pracuje 140 wolontariuszy.

W ramach projektów stworzyliśmy:
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Fundacji FLY w Gdyni
Kosakowski Klub Seniora
Klub Młodzieżowy FLY
Y’s Men’s Club Gdynia
Sklep Charytatywny „Z głębokiej szuflady”
Gdyński IKS – miesięcznik o problematyce społecznej. Informacje –Kultura - Społeczeństwo
W zakresie działalności Fundacji znajduje się:
organizacja wszelkich form aktywności z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.
prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań, targów oraz innych form edukacji grupowej i indywidualnej.
organizacja wszelkich form aktywności z zakresu kultury i sztuki
organizacja wszelkich form aktywności z zakresu sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa.
organizacja wszelkich form wypoczynku dzieci i młodzieży.
promocja i organizacja wolontariatu i działalności charytatywnej, działalność wydawnicza, publikacje i wystąpienia publiczne.
współpraca z osobami fizycznymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji w kraju i zagranicą.
pozyskiwanie środków z funduszy prywatnych, rządowych, samorządowych, darowizn, dotacji, subwencji, grantów oraz innych przewidzianych prawem.

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy