Polski Czerwony Krzyż

Podstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Polski Czerwony Krzyż zajmuje się w szczególności:

-upowszechnianiem międzynarodowego prawa humanitarnego;
-promocją honorowego krwiodawstwa;
-niesieniem pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą;
-opieką i pomocą socjalną;
-promocją właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych;
-szkoleniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnymi ze standardami UE;
-działalnością edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariatem;

Na terenie kraju działa blisko 50 Grup Ratownictwa PCK: młodzieżowe zespoły ratownicze, Grupy Ratownicze, Grupy Ratownictwa Przedmedycznego czy specjalistyczne: w Gdańsku - Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK "Gdańsk".

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy