Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Naszą misją jest:

-Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną
-Wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej ich członka i by umiały przekształcać własne doświadczenia w gotowość niesienia pomocy innym.

Naszym celem jest:

-działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.


Nasze zadania to:

-Rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka
-Inicjowanie rozwiązań prawnych, współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej
-Organizowanie i prowadzenie placówek, programów, projektów służących rehabilitacji, terapii, edukacji, przygotowaniu do pracy i zatrudnieniu, wspieraniu w: zamieszkiwaniu, realizacji zainteresowań kulturalnych i sportowych, spędzaniu czasu wolnego, samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pomoc prawna, terapeutyczna, życiowa oraz informacja dla ich rodzin.
-Szkolenia rodziców i profesjonalistów
-Działalność wydawnicza i współpraca z mediami w celu zmiany postaw społecznych i budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną

GOOGLE MAP
Projekt i wykonanie: Mehowmy