Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

Akceptuję X

POROZUMIENIE WOLONTARIACKIE

Dla organizacji pozarządowych
Zawarte w dniu
w
pomiędzy
z siedzibą w
reprezentowaną przez (zwanym w dalszej części Korzystającym)
a Panią/Panem (zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszką/em)
rodzaj i numer dokumentu
adres zamieszkania
Zgodnie z porozumieniem :
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie
2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:
3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na okres od
do
4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.
5. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. dotyczy / nie dotyczy
6. Zwrot wydatków o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza stosownego wraz z dowodami poniesionych wydatków w następującym zakresie: Nie dotyczy
7. Dodatkowe postanowienia: dotyczy / nie dotyczy
8. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.
9. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
10. Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie porozumienia.
11. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną korzystających.
12. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
14. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie
15. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Podpis wolonatariusza/szki Podpis przyjmującego
Zgoda opiekuna dla wolontariuszy poniżej 18 roku życia. dotyczy / nie dotyczy
Zgoda Opiekuna
Ja
legitymujący/ca się dowodem osobistym nr
zamieszkały/ła
Oświadczam ,że jestem prawnym opiekunem
i wyrażam zgodę na jego/jej udział w zadaniach o których mowa porozumienie.
Podpis opiekuna